วันที่ 20 ธันวาคม 2554 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองปีที่ 2-3  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  ได้ทำการสอบกลางภาคในรายวิชาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  การเมืองการปกครองของไทย  ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีพระอาจารย์ทวี  อภโย  เป็นผู้ควบคุมห้องสอบ

 

นักศึกษารัฐศาสตร์การปกครองปีที่ 3 ทำการสอบในช่วงเช้า

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองชั้นปีที่ 2  ทำการสอบในช่วงบ่าย

การสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon