สกอ รับรองหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์

ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เสนอหลักสูตรเพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ รับรองและให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 หลักสูตร คือ  
1. หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
2. หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
3. หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
4. หลัีกสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น
5. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและรับรองหลักสูตรของ
คณะสังคมศาสตร์ แล้ว

 

อ้างอิงจาก : http://www.social.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=1

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon