จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ สอบคัดเลือก(รอบที่ 3) และภาคนอกเวลาราชการ (รอบที่ 2)

สาขาวิชาภาคปกติ โควตาภาคปกติ สอบคัดเลือกภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี041721
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4-5 ปี043842
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี0000
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี013132
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี0505
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 ปี0000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี0000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 4 ปี0606
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4 ปี0000
รวม0 20 86 106