จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ สอบคัดเลือก(รอบที่ 3) และภาคนอกเวลาราชการ (รอบที่ 2)

สาขาวิชาภาคปกติ โควตาภาคปกติ สอบคัดเลือกภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี07512
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4-5 ปี0808
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี081119
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี0101
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี02911
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 ปี0000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี018018
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 4 ปี0606
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4 ปี0606
รวม0 56 25 81