จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ สอบคัดเลือก(รอบที่ 3) และภาคนอกเวลาราชการ (รอบที่ 2)

สาขาวิชาภาคปกติ โควตาภาคปกติ สอบคัดเลือกภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี0325
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4-5 ปี0404
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี06814
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี0101
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี0033
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 ปี0000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี014014
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 4 ปี0404
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4 ปี0404
รวม0 36 13 49