จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาภาคปกติ โควตาภาคปกติ สอบคัดเลือกภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี9131133
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4-5 ปี1828046
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี411520
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี814022
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี312419
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 ปี1825043
คคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี1522037
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 4 ปี2103
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4 ปี117018
รวม88 133 20 241