จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ สอบคัดเลือก(รอบที่ 3) และภาคนอกเวลาราชการ (รอบที่ 2)

สาขาวิชาภาคปกติ โควตาภาคปกติ สอบคัดเลือกภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี64313
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 4-5 ปี1813233
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี175022
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี0314
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี93012
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 4 ปี1112023
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 ปี1102
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 4 ปี148022
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4 ปี0000
รวม76 49 6 131