จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

(รอบที่ 2) ภาคปกติ โควตา และ รอบสอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคนอกเวลาราชการ

สาขาวิชาภาคปกติ โควตา รอบที่ 2ภาคปกติ สอบคัดเลือก รอบที่ 2ภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ44614
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง03811
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์2305
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์03811
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ29011
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย215017
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอประกาศ มี.ค. 63)115016
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา0505
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา2709
รวม13 64 22 99