จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

ภาคปกติ โควตา ภาคปกติ สอบคัดเลือก และภาคนอกเวลาราชการ

สาขาวิชาภาคปกติ โควตาภาคปกติ สอบคัดเลือกภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ65314
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง1124
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์175022
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์0325
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ94013
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย1716033
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอประกาศ มี.ค. 63)1114025
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา1102
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา158023
รวม77 57 7 141