จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

(รอบที่ 3) ภาคปกติ โควตา และ รอบสอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคนอกเวลาราชการ

สาขาวิชาภาคปกติ โควตา รอบที่ 3ภาคปกติ สอบคัดเลือก รอบที่ 3ภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ011415
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง021214
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0505
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์011718
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ0303
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย0707
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอประกาศ มี.ค. 63)0000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา0000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา0909
รวม0 28 43 71