จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

(รอบพิเศษ) ภาคปกติ และ รอบสอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคนอกเวลาราชการ

สาขาวิชาภาคปกติ สอบคัดเลือก รอบพิเศษภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ41822
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง43842
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์000
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์13334
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ606
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอประกาศ มี.ค. 63)000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา606
รวม 21 89 110