จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

(รอบพิเศษ) ภาคปกติ และ รอบสอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคนอกเวลาราชการ

สาขาวิชาภาคปกติ สอบคัดเลือก รอบพิเศษภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ12923
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง81120
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์12012
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์16824
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ19020
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย32034
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอประกาศ มี.ค. 63)44046
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา909
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา16018
รวม 168 28 206