จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

(รอบพิเศษ) ภาคปกติ และ รอบสอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคนอกเวลาราชการ

สาขาวิชาภาคปกติ สอบคัดเลือก รอบพิเศษภาคนอกเวลาราชการรวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ41822
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง32427
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์000
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์03030
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ202
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอประกาศ มี.ค. 63)000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา000
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา505
รวม 14 72 86