จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 1) ภาคปกติ โควตา และ รอบสอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ (โควตา) รอบที่ 1ภาคปกติ (สอบคัดเลือก) รอบที่ 1ภาคพิเศษ (ส.-อ.)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ3025
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง1001
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์73010
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์0101
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ55010
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย6309
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย810018
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา1001
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา75012
รวม38 27 2 67