จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 2) ภาคปกติ สอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ (โควตา) รอบที่ 1ภาคปกติ (สอบคัดเลือก) รอบที่ 2ภาคพิเศษ (ส.-อ.)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ18918
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง161017
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์010010
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์012820
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ116017
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย227029
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย236038
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา0505
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา013013
รวม7 133 27 167