จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2564

(รอบที่ 3) ภาคปกติ สอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ (โควตา) รอบที่ 1ภาคปกติ (สอบคัดเลือก) รอบที่ 3ภาคพิเศษ (ส.-อ.)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ0101121
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง083745
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์0404
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์071724
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ0909
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย0101
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย0101
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา0505
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา025025
รวม0 70 65 135