จำนวนนักศึกษาผู้สมัครเรียน ปีการศึกษา 2565

(รอบที่ 1) โควตา ภาคปกติ สอบคัดเลือก + (รอบที่ 1) ภาคพิเศษ (ส.-อ.)

สาขาวิชาภาคปกติ (โควตา) รอบที่ 1ภาคปกติ (สอบคัดเลือก) รอบที่ 1 ภาคพิเศษ (ส.-อ.)รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ110011
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง23914
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์2406
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์27716
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ1304
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย1712029
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย528033
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา38011
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา1211023
รวม45 86 16 147