gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
2 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
3 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
4 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
5 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
6 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
7 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
8 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
9 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
10 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
11 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
13 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
14 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
15 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
16 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
17 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
18 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
19 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
20 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
21 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
22 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
24 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
25 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
26 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
27 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
28 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
29 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
30 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
31 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
32 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
33 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
34 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
35 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
36 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
37 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
38 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
39 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
40 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
41 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
42 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
43 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
44 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
45 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
46 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
47 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
48 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
49 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
50 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
51 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
52 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
53 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
54 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
55 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
56 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
57 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
58 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
59 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
60 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
61 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
62 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
63 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
64 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
65 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
66 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
67 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
68 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
69 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
70 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
71 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
72 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
73 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
74 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
75 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
76 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
77 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
78 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
79 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
80 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
81 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
82 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
83 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
84 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
85 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
86 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
87 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
88 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
89 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
90 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
91 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
92 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
93 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
94 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
95 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
96 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
97 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
98 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
99 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
100 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
101 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
102 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
103 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
104 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
105 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
106 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
107 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
108 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
109 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
110 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
111 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
112 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
113 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
114 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
115 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
116 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
117 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
118 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
119 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
120 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
121 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
122 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
123 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
124 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
125 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
126 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
127 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
128 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
129 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
130 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
131 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
132 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
133 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
134 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
135 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
136 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
137 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
138 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
139 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
140 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
141 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
142 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
143 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
144 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
145 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
146 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
147 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
148 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
149 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
150 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
151 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
152 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
153 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
154 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
155 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
156 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
157 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
158 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
159 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
160 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี 3-4 ภาคปกติ 1/2558
161 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
162 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
163 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
164 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
165 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
166 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
167 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
168 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
169 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
170 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
171 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
172 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
173 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
174 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
175 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
176 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
177 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
178 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
179 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
180 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
181 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
182 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
183 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
184 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
185 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
186 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
187 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
188 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
189 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
190 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
191 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
192 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
193 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
194 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
195 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
196 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
197 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
198 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
199 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
200 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
201 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
202 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
203 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
204 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
205 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
206 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
207 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
208 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
209 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
210 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
211 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
212 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
213 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
214 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
215 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
216 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
217 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
218 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
219 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
220 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
221 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
222 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
223 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
224 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
225 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
226 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
227 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
228 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
229 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
230 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
231 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
232 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
233 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
234 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
235 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
236 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
237 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
238 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
239 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
240 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
241 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
242 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
243 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
244 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
245 อบรมการจัดทำ มคอ 7
246 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
247 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
248 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
249 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
250 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
251 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
252 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
253 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
254 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
255 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
256 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
257 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
258 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
259 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
260 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
261 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
262 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
263 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
264 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
265 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
266 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
267 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
268 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
269 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
270 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
271 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
272 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
273 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
274 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
275 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
276 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
277 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
278 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
279 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
280 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
281 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
282 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
283 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
284 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
286 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
287 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
288 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
289 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
290 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
291 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
292 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
293 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
294 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
295 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
296 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
297 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
298 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
299 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
300 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
301 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
302 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
304 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
305 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
306 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
307 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
308 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
309 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
310 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
311 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
312 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
313 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
314 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
315 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
316 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
317 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
318 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
319 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
320 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
321 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
322 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
323 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
324 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
325 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
326 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
327 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
328 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
329 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
330 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
331 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
332 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
333 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
334 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
335 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
336 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
337 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
338 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
339 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
340 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
341 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
342 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
343 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
344 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
345 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
346 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
347 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
348 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
349 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
350 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
351 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
352 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
353 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
354 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
355 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
356 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
357 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
358 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
359 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
360 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
361 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
362 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
363 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
364 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
365 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
366 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
367 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
368 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
369 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
370 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
371 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
372 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
373 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
374 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
375 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
376 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
377 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
378 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
379 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
380 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
381 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
382 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
383 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
384 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
385 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
386 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
387 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
388 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
389 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
390 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
391 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
392 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
393 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
394 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
395 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
396 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
397 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
398 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
399 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
400 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
401 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
402 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
403 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
404 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
405 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
406 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
407 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
408 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
409 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
410 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
411 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
412 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
413 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
414 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
415 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
416 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
417 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
418 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
419 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
420 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
421 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
422 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
423 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
424 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
425 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
426 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
427 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
428 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
429 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
430 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
431 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
432 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
433 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
434 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
435 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
436 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
437 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
438 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
439 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
440 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
441 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
442 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
443 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
444 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
445 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
446 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
447 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
448 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
449 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
450 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
451 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
452 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
453 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
454 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
455 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
456 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
457 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
458 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
459 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
460 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
461 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
462 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
463 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
464 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
465 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
466 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
467 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
468 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
469 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
470 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
471 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
472 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
473 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
474 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
475 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
476 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
477 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
478 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
479 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
480 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
481 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
482 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
483 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
484 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
485 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
486 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
487 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
488 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
489 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
490 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
491 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
492 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
493 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
494 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
495 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
496 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
497 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
498 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
499 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
500 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
501 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
502 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
503 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
504 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
505 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
506 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
507 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
508 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
509 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
510 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
511 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
512 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
513 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
514 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
515 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
516 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
517 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
518 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
519 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
520 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
521 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
522 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
523 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
524 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
525 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
526 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
527 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
528 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
529 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
530 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
531 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
532 อบรมธรรมศึกษา 2557
533 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
534 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
535 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
536 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
537 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
538 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
539 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
540 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
541 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
542 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
543 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
544 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
545 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
546 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
547 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
548 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
549 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
550 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
551 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
552 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
553 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
554 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
555 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
556 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
557 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
558 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
559 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
560 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
561 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
562 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
563 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
564 รับสมัครครูพระ 2558
565 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
566 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
567 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
568 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
569 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
570 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
571 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
572 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
573 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
574 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
575 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
576 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
577 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
578 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
579 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
580 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
581 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
582 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
583 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
584 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
585 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
586 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
587 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
588 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
589 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
590 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
591 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
592 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
593 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
594 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
595 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
596 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
597 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
598 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
599 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
600 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
601 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
602 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
603 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
604 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
605 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
606 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
607 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
608 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
609 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
610 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
611 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
612 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
613 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
614 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
615 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
616 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
617 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
618 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
619 กยศ
620 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
621 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
622 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
623 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
624 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
625 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
626 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
627 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
628 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
629 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
630 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
631 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
632 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
633 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
634 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
635 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
636 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
637 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
638 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
639 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
640 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
641 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
642 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
643 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
644 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
645 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
646 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
647 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
648 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
649 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
650 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
651 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
652 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
653 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
654 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
655 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
656 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
657 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
658 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
659 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
660 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
661 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
662 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
663 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
664 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
665 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
666 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
667 National and Internaltional Research Conference 2014
668 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
669 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
670 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
671 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
672 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
673 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
674 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
675 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
676 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
677 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
678 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
679 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
680 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
681 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
682 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
683 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
684 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
685 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
686 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
687 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
688 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
689 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
690 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
691 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
692 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
693 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
694 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
695 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
696 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
697 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
698 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
699 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
700 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
701 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
702 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
703 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
704 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
705 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
706 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
707 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
708 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
709 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
710 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
711 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
712 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
713 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
714 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
715 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
716 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
717 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
718 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
719 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
720 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
721 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
722 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
723 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
724 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
725 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
726 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
727 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
728 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
729 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
730 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
731 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
732 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
733 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
734 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
735 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
736 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
737 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
738 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
739 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
740 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
741 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
742 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
743 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
744 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
745 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
746 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
747 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
748 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
749 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
750 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
751 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
752 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
753 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
754 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
755 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
756 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
757 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
758 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
759 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
760 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
761 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
762 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
763 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
764 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
765 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
766 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
767 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
768 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
769 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
770 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
771 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
772 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
773 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
774 test pdf
775 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
776 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
777 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
778 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
779 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
780 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
781 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
782 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
783 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
784 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
785 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
786 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
787 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
788 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
789 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
790 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
791 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
792 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
793 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
794 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
795 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
796 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
797 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
798 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
799 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
800 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
801 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
802 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
803 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
804 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
805 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
806 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
807 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
808 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
809 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
810 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
811 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
812 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
813 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
814 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
815 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
816 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
817 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
818 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
819 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
820 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
821 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
822 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
823 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
824 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
825 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
826 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
827 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
828 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
829 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
830 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
831 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
832 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
833 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
834 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
835 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
836 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
837 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
838 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
839 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
840 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
841 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
842 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
843 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
844 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
845 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
846 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
847 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
848 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
849 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
850 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
851 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
852 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
853 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
854 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
855 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
856 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
857 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
858 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
859 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
860 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
861 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
862 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
863 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
864 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
865 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
866 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
867 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
868 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
869 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
870 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
871 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
872 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
873 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
874 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
875 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
876 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
877 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
878 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
879 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
880 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
881 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
882 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
883 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
884 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
885 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
886 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
887 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
888 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
889 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
890 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
891 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
892 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
893 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
894 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
895 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
896 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
897 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
898 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
899 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
900 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
901 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
902 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
903 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
904 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
905 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
906 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
907 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
908 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
909 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
910 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
911 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
912 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
913 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
914 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
915 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
916 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
917 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
918 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
919 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
920 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
921 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
922 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
923 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
924 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
925 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
926 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
927 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
928 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
929 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
930 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
931 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
932 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
933 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
934 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
935 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
936 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
937 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
938 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
939 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
940 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
941 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
942 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
943 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
944 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
945 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
946 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
947 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
948 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
949 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
950 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
951 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
952 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
953 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
954 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
955 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
956 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
957 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
958 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
959 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
960 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
961 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
962 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
963 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
964 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
965 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
966 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
967 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
968 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
969 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
970 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
971 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
972 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
973 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
974 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
975 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
976 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
977 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
978 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
979 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
980 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
981 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
982 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
983 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
984 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
985 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
986 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
987 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
988 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
989 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
990 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
991 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
992 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
993 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
994 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
995 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
996 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
997 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
998 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
999 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1000 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1001 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1002 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1003 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1004 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1005 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1006 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1007 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1008 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1009 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1010 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1011 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1012 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1013 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1014 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1015 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1016 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1017 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1018 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1019 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1020 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1021 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1022 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1023 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1024 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1025 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1026 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1027 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1028 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1029 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1030 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1031 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1032 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1033 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1034 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1035 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1036 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1037 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1038 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1039 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1040 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1041 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1042 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1043 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1044 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1045 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1046 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1047 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1048 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1049 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1050 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1051 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1052 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1053 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1054 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1055 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1056 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1057 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1058 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1059 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1060 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1061 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1062 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1063 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1064 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1065 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1066 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1067 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1068 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1069 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1070 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1071 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1072 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1073 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1074 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1075 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1076 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1077 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1078 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1079 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1080 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1081 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1082 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1083 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1084 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1085 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1086 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1087 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1088 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1089 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1090 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1091 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1092 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1093 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1094 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1095 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1096 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1097 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1098 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1099 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1100 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1101 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1102 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1103 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1104 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1105 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1106 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1107 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1108 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1109 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1110 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1111 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1112 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1113 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1114 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1115 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1116 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1117 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1118 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1119 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1120 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1121 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1122 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1123 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1124 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1125 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1126 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1127 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1128 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1129 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1130 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1131 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1132 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1133 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1134 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1135 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1136 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1137 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1138 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1139 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1140 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1141 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1142 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1143 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1144 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1145 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1146 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1147 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1148 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1149 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1150 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1151 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1152 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1153 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1154 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1155 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1156 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1157 ศูนย์บริการวิชาการ
1158 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1159 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1160 งานวันบูรพาจารย์3
1161 งานบูรพาจารย์2
1162 งานวันบูรพาจารย์
1163 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1164 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1165 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1166 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1167 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1168 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1169 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1171 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1172 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1173 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1174 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1175 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1176 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1177 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1178 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1179 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1180 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1181 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1182 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1183 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1184 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1185 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1186 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1187 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1188 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1189 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1190 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1191 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1192 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1193 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1194 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1195 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1196 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1197 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1198 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1199 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1200 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1201 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1202 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1203 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1204 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1205 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1206 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1207 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1208 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1209 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1210 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1211 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1212 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1213 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1214 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1215 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1216 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1217 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1218 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1219 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1220 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1221 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1222 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1223 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1224 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1225 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1226 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1227 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1228 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1229 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1230 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1231 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1232 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1233 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1234 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1235 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1236 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1237 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1238 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1239 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1240 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1241 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1242 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1243 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1244 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1245 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1246 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1247 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1248 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1249 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1250 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1251 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1252 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1253 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1254 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1255 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1256 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1257 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1258 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1259 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1260 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1261 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1262 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1263 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1264 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1265 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1266 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1267 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1268 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1269 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1270 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1271 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1272 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1273 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1274 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1275 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1276 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1277 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1278 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1279 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1280 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1281 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1282 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1283 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1284 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1285 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1286 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1287 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1288 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1289 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1290 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1291 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1292 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1293 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1294 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1295 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1296 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1297 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1298 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1299 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1300 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1301 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1302 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1303 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1304 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1305 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1306 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1307 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1308 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1309 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1310 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1311 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1312 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1313 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1314 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1315 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1316 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1317 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1318 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1319 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1320 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1321 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1322 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1323 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1324 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1325 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1326 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1327 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1328 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1329 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1330 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1331 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1332 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1333 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1334 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1335 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1336 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1337 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1338 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1339 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1340 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1341 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1342 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1343 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1344 test report
1345 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1346 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1347 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1348 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1349 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1350 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1351 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1352 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1353 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1354 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1355 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1356 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1357 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1358 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1359 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1360 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1361 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1362 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1363 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1364 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1365 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1366 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1367 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1368 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1369 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1370 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1371 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1372 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1373 โครงการธรรมสัญจร 2555
1374 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1375 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1376 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1377 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1378 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1379 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1380 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
1381 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1382 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1383 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1384 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1385 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1386 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1387 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1388 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1389 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1390 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1391 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1392 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1393 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1394 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1395 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1396 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1397 ศึกษาดูงานภูไท
1398 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1399 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1400 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1401 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1402 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1403 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1404 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1405 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1406 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1407 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1408 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1409 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1410 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1411 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1412 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1413 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1414 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1415 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1416 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1417 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1418 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1419 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1420 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1421 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1422 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1423 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1424 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1425 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1426 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1427 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1428 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1429 การจองห้องประชุม
1430 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1431 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1432 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1433 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1434 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1435 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1436 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1437 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1438 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1439 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1440 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1441 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1442 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1443 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1444 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1445 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1446 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1447 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1448 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1449 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1450 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1451 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1452 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1453 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1454 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1455 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1456 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1457 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1458 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1459 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1460 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1461 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1462 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1463 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1464 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1465 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1466 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1467 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1468 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1469 วันก่อตั้ง มมร.อส
1470 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1471 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1472 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1473 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1474 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1475 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1476 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1477 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1478 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1479 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1480 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1481 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1482 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1483 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1484 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1485 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1486 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1487 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1488 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1489 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1490 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1491 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1492 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1493 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1494 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1495 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1496 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1497 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1498 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1499 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1500 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1501 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1502 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1503 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1504 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1505 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1506 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1507 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1508 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1509 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1510 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1511 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1512 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1513 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1514 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1515 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1516 อบรมธรรมศึกษา 2555
1517 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1518 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1519 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1520 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1521 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1522 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1523 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1524 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1525 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1526 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1527 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1528 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1529 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1530 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1531 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1532 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1533 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1534 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1535 test
1536 test
1537 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1538 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1539 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1540 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1541 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1542 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1543 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1544 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1545 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1546 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1547 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1548 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1549 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1550 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1551 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1552 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1553 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1554 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1555 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1556 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1557 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1558 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1559 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1560 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1561 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1562 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1563 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1564 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1565 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1566 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1567 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1568 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1569 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1570 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1571 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1572 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1573 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1574 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1575 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1576 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1577 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1578 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1579 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1580 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1581 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1582 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1583 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1584 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1585 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1586 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1587 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1588 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1589 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1590 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1591 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1592 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1593 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1594 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1595 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1596 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1597 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1598 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1599 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1600 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1601 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1602 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1603 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1604 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1605 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1606 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1607 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1608 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1609 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1610 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1611 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1612 ประชุมสภาวิชาการ
1613 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1614 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1615 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1616 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1617 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1618 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1619 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1620 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1621 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1622 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1623 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1624 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1625 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1626 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1627 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1628 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1629 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1630 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1631 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1632 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1633 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1634 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1635 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1636 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1637 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1638 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1639 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1640 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1641 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1642 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1643 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
1644 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
1645 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
1646 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
1647 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
1648 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
1649 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
1650 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
1651 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
1652 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
1653 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
1654 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1655 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
1656 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
1657 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
1658 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
1659 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
1660 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
1661 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1662 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
1663 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1664 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1665 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
1666 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
1667 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
1668 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
1669 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
1670 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
1671 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
1672 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
1673 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
1674 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
1675 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1676 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
1677 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
1678 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
1679 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
1680 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
1681 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
1682 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
1683 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
1684 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
1685 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
1686 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
1687 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
1688 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
1689 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
1690 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
1691 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
1692 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
1693 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1694 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
1695 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
1696 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
1697 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
1698 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
1699 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
1700 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
1701 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
1702 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
1703 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
1704 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
1705 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
1706 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
1707 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
1708 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
1709 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
1710 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
1711 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
1712 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
1713 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
1714 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
1715 หลักสูตรที่เปิดสอน
1716 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
1717 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1718 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
1719 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
1720 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
1721 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
1722 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1723 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
1724 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
1725 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1726 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
1727 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
1728 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
1729 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
1730 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1731 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
1732 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
1733 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1734 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
1735 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
1736 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
1737 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
1738 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
1739 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
1740 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
1741 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
1742 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
1743 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1744 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
1745 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
1746 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
1747 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
1748 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
1749 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1750 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1751 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
1752 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
1753 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
1754 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
1755 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
1756 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
1757 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
1758 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
1759 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1760 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
1761 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
1762 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1763 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
1764 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
1765 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
1766 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
1767 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
1768 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
1769 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
1770 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1771 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
1772 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
1773 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1774 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
1775 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1776 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1777 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
1778 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
1779 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
1780 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1781 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1782 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1783 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1784 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1785 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
1786 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
1787 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
1788 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1789 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
1790 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1791 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
1792 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
1793 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
1794 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1795 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1796 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1797 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1798 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
1799 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1800 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
1801 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
1802 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
1803 ถวายเก้าอี้
1804 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
1805 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
1806 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
1807 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
1808 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
1809 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1810 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1811 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
1812 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1813 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
1814 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
1815 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1816 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1817 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
1818 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
1819 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
1820 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
1821 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
1822 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1823 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
1824 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
1825 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
1826 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
1827 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1828 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
1829 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
1830 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
1831 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1832 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
1833 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
1834 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1835 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
1836 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
1837 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
1838 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
1839 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1840 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1841 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
1842 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
1843 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
1844 สอบวันสุดท้าย 2-2554
1845 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
1846 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
1847 Computer Training Course
1848 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
1849 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
1850 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
1851 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
1852 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1853 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1854 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1855 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
1856 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
1857 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
1858 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
1859 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
1860 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1861 งานปัจฉิมนิเทศ
1862 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
1863 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1864 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
1865 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
1866 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
1867 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
1868 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1869 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
1870 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1871 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1872 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
1873 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
1874 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1875 กิจกรรมโต้วาที
1876 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
1877 Big Cleaning Day
1878 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
1879 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
1880 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
1881 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
1882 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
1883 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1884 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
1885 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
1886 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1887 ประชุมธรรมยาตรา
1888 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
1889 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
1890 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
1891 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
1892 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
1893 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
1894 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
1895 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1896 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
1897 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
1898 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1899 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
1900 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
1901 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
1902 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
1903 ธรรมดายาตรา
1904 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1905 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1906 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1907 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1908 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1909 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1910 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
1911 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
1912 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
1913 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
1914 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
1915 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1916 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
1917 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
1918 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
1919 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1920 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
1921 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
1922 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
1923 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
1924 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
1925 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
1926 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
1927 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
1928 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
1929 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
1930 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
1931 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1932 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
1933 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
1934 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
1935 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
1936 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
1937 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
1938 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
1939 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
1940 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
1941 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
1942 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
1943 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1944 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
1945 ค่ายวิชาภาษาไทย
1946 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
1947 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
1948 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
1949 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1950 Course อบรม มมร.อส.
1951 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1952 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
1953 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
1954 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
1955 สอบธรรมศึกษา 2554
1956 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
1957 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
1958 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1959 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
1960 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1961 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
1962 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
1963 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
1964 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
1965 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
1966 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
1967 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
1968 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
1969 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
1970 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
1971 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
1972 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
1973 รวมตารางสอน 2/2554
1974 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
1975 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1976 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
1977 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
1978 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
1979 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
1980 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1981 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1982 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
1983 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1984 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
1985 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
1986 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1987 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
1988 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1989 จุลินทรีย์บอล
1990 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
1991 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
1992 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
1993 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
1994 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1995 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1996 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
1997 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
1998 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1999 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2000 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2001 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2002 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2003 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2004 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2005 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2006 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2007 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2008 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2009 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2010 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2011 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2012 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2013 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2014 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2015 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2016 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2017 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2018 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2019 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2020 การทำบุญวิถีพุทธ
2021 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2022 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2023 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2024 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2025 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2026 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2027 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2028 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2029 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2030 ตรวจรับรถตู้
2031 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2032 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2033 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2034 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2035 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2036 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2037 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2038 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2039 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2040 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2041 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2042 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2043 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2044 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2045 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2046 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2047 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2048 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2049 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2050 Media Production MBUISC 2011
2051 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2052 งานกีฬาสี 2554
2053 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2054 Easy Khmathana Practisng Subject
2055 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2056 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2057 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2058 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2059 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2060 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2061 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2062 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2063 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2064 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2065 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2066 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2067 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2068 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2069 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2070 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2071 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC