gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
2 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
4 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
5 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
6 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
7 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
8 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
9 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
10 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
11 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
12 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
13 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
14 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
15 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
16 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
17 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
18 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
19 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
21 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
22 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
23 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
24 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
26 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
27 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
28 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
29 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
30 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
31 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
32 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
33 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
34 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
35 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
36 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
37 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
38 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
39 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
40 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
41 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
42 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
43 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
44 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
45 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
47 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
48 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
49 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
50 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
51 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
52 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
53 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
54 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
55 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
56 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
57 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
58 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
59 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
60 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
61 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
63 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
64 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
65 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
66 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
67 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
68 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
69 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
70 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
71 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
72 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
73 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
74 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
75 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
76 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
77 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
78 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
79 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
80 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
81 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
82 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
83 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
84 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
85 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
86 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
87 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
88 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
89 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
90 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
91 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
92 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
93 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
94 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
95 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
96 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
97 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
98 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
99 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
100 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
101 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
102 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
103 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
104 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
105 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
106 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
107 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
108 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
109 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
110 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
111 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
112 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
113 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
114 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
115 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
116 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
117 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
118 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
119 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
120 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
121 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
122 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
123 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
124 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
125 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
126 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
127 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
128 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
129 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
130 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
131 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
132 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
133 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
134 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
135 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
136 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
137 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
138 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
139 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
140 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
141 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
142 อบรมธรรมศึกษา 2557
143 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
144 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
145 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
146 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
147 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
148 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
149 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
150 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
151 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
152 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
153 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
154 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
155 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
156 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
157 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
158 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
159 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
160 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
161 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
162 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
163 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
164 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
165 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
166 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
167 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
168 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
169 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
170 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
171 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
172 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
173 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
174 รับสมัครครูพระ 2558
175 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
176 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
177 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
178 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
179 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
180 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
181 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
182 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
183 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
184 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
185 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
186 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
187 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
188 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
189 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
190 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
191 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
192 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
193 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
194 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
195 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
196 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
197 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
198 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
199 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
200 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
201 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
202 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
203 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
204 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
205 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
206 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
207 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
208 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
209 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
210 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
211 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
212 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
213 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
214 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
215 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
216 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
217 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
218 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
219 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
220 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
221 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
222 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
223 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
224 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
225 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
226 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
227 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
228 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
229 กยศ
230 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
231 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
232 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
233 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
234 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
235 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
236 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
237 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
238 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
239 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
240 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
241 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
242 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
243 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
244 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
245 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
246 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
247 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
248 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
249 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
250 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
251 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
252 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
253 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
254 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
255 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
256 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
257 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
258 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
259 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
260 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
261 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
262 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
263 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
264 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
265 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
266 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
267 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
268 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
269 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
270 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
271 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
272 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
273 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
274 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
275 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
276 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
277 National and Internaltional Research Conference 2014
278 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
279 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
280 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
281 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
282 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
283 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
284 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
285 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
286 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
287 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
288 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
289 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
290 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
291 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
292 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
293 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
294 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
295 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
296 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
297 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
298 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
299 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
300 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
301 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
302 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
303 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
304 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
305 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
306 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
308 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
309 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
310 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
311 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
312 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
313 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
314 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
315 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
316 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
317 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
318 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
319 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
320 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
321 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
322 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
323 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
324 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
325 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
326 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
327 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
328 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
329 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
330 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
331 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
332 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
333 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
334 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
335 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
336 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
337 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
338 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
339 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
340 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
341 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
342 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
343 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
344 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
345 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
346 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
347 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
348 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
349 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
350 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
351 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
352 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
353 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
354 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
355 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
356 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
357 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
358 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
359 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
360 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
361 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
362 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
363 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
364 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
365 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
366 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
367 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
368 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
369 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
370 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
371 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
372 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
373 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
374 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
375 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
376 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
377 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
378 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
379 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
380 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
381 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
382 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
383 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
384 test pdf
385 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
386 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
387 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
388 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
389 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
390 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
391 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
392 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
393 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
394 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
395 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
396 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
397 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
398 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
399 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
400 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
401 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
402 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
403 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
404 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
405 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
406 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
407 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
408 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
409 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
410 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
411 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
412 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
413 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
414 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
415 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
416 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
417 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
418 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
419 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
420 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
421 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
422 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
423 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
424 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
425 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
426 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
427 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
428 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
429 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
430 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
431 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
432 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
433 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
434 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
435 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
436 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
437 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
438 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
439 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
440 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
441 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
442 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
443 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
444 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
445 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
446 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
447 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
448 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
449 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
450 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
451 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
452 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
453 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
454 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
455 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
456 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
457 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
458 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
459 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
460 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
461 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
462 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
463 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
464 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
465 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
466 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
467 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
468 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
469 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
470 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
471 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
472 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
473 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
474 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
475 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
476 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
477 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
478 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
479 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
480 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
481 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
482 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
483 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
484 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
485 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
486 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
487 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
488 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
489 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
490 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
491 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
492 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
493 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
494 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
495 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
496 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
497 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
498 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
499 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
500 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
501 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
502 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
503 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
504 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
505 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
506 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
507 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
508 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
509 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
510 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
511 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
512 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
513 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
514 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
515 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
516 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
517 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
518 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
519 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
520 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
521 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
522 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
523 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
524 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
525 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
526 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
527 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
528 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
529 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
530 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
531 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
532 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
533 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
534 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
535 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
536 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
537 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
538 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
539 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
540 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
541 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
542 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
543 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
544 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
545 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
546 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
547 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
548 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
549 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
550 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
551 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
552 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
553 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
554 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
555 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
556 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
557 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
558 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
559 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
560 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
561 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
562 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
563 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
564 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
565 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
566 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
567 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
568 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
569 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
570 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
571 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
572 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
573 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
574 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
575 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
576 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
577 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
578 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
579 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
580 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
581 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
582 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
583 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
584 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
585 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
586 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
587 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
588 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
589 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
590 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
591 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
592 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
593 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
594 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
595 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
596 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
597 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
598 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
599 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
600 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
601 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
602 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
603 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
604 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
605 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
606 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
607 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
608 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
609 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
610 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
611 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
612 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
613 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
614 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
615 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
616 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
617 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
618 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
619 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
620 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
621 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
622 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
623 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
624 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
625 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
626 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
627 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
628 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
629 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
630 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
631 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
632 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
633 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
634 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
635 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
636 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
637 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
638 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
639 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
640 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
641 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
642 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
643 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
644 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
645 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
646 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
647 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
648 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
649 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
650 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
651 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
652 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
653 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
654 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
655 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
656 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
657 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
658 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
659 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
660 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
661 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
662 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
663 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
664 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
665 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
666 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
667 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
668 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
669 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
670 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
671 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
672 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
673 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
674 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
675 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
676 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
677 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
678 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
679 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
680 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
681 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
682 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
683 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
684 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
685 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
686 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
687 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
688 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
689 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
690 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
691 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
692 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
693 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
694 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
695 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
696 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
697 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
698 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
699 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
700 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
701 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
702 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
703 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
704 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
705 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
706 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
707 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
708 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
709 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
710 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
711 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
712 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
713 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
714 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
715 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
716 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
717 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
718 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
719 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
720 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
721 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
722 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
723 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
724 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
725 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
726 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
727 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
728 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
729 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
730 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
731 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
732 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
733 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
734 กำหนดการพิธียกเสาเอก
735 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
736 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
737 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
738 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
739 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
740 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
741 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
742 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
743 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
744 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
745 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
746 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
747 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
748 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
749 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
750 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
751 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
752 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
753 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
754 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
755 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
756 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
757 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
758 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
759 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
760 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
761 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
762 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
763 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
764 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
765 ศูนย์บริการวิชาการ
766 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
767 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
768 งานวันบูรพาจารย์3
769 งานบูรพาจารย์2
770 งานวันบูรพาจารย์
771 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
772 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
773 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
774 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
775 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
776 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
777 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
778 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
779 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
780 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
781 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
782 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
783 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
784 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
785 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
786 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
787 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
788 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
789 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
790 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
791 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
792 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
793 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
794 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
795 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
796 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
797 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
798 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
799 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
800 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
801 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
802 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
803 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
804 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
805 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
806 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
807 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
808 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
809 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
810 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
811 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
812 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
813 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
814 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
815 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
816 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
817 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
818 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
819 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
820 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
821 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
822 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
823 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
824 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
825 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
826 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
827 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
828 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
829 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
830 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
831 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
832 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
833 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
834 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
835 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
836 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
837 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
838 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
839 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
840 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
841 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
842 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
843 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
844 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
845 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
846 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
847 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
848 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
849 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
850 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
851 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
852 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
853 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
854 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
855 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
856 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
857 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
858 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
859 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
860 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
861 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
862 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
863 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
864 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
865 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
866 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
867 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
868 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
869 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
870 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
871 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
872 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
873 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
874 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
875 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
876 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
877 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
878 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
879 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
880 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
881 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
882 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
883 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
884 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
885 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
886 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
887 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
888 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
889 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
890 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
891 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
892 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
893 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
894 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
895 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
896 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
897 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
898 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
899 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
900 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
901 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
902 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
903 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
904 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
905 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
906 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
907 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
908 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
909 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
910 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
911 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
912 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
913 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
914 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
915 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
916 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
917 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
918 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
919 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
920 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
921 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
922 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
923 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
924 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
925 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
926 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
927 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
928 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
929 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
930 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
931 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
932 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
933 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
934 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
935 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
936 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
937 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
938 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
939 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
940 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
941 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
942 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
943 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
944 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
945 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
946 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
947 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
948 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
949 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
950 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
951 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
952 test report
953 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
954 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
955 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
956 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
957 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
958 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
959 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
960 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
961 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
962 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
963 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
964 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
965 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
966 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
967 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
968 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
969 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
970 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
971 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
972 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
973 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
974 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
975 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
976 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
977 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
978 การประชุมสภาวิชาการ 2556
979 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
980 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
981 โครงการธรรมสัญจร 2555
982 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
983 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
984 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
985 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
986 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
987 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
988 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
989 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
990 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
991 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
992 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
993 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
994 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
995 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
996 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
997 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
998 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
999 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1000 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1001 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1002 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1003 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1004 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1005 ศึกษาดูงานภูไท
1006 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1007 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1008 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1009 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1010 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1011 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1012 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1013 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1014 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1015 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1016 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1017 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1018 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1019 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1020 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1021 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1022 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1023 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1024 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1025 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1026 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1027 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1028 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1029 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1030 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1031 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1032 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1033 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1034 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1035 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1036 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1037 การจองห้องประชุม
1038 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1039 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1040 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1041 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1042 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1043 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1044 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1045 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1046 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1047 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1048 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1049 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1050 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1051 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1052 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1053 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1054 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1055 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1056 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1057 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1058 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1059 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1060 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1061 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1062 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1063 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1064 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1065 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1066 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1067 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1068 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1069 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1070 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1071 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1072 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1073 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1074 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1075 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1076 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1077 วันก่อตั้ง มมร.อส
1078 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1079 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1080 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1081 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1082 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1083 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1084 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1085 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1086 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1087 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1088 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1089 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1090 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1091 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1092 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1093 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1094 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1095 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1096 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1097 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1098 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1099 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1100 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1101 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1102 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1103 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1104 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1105 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1106 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1107 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1108 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1109 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1110 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1111 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1112 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1113 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1114 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1115 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1116 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1117 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1118 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1119 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1120 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1121 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1122 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1123 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1124 อบรมธรรมศึกษา 2555
1125 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1126 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1127 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1128 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1129 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1130 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1131 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1132 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1133 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1134 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1135 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1136 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1137 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1138 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1139 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1140 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1141 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1142 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1143 test
1144 test
1145 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1146 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1147 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1148 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1149 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1150 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1151 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1152 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1153 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1154 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1155 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1156 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1157 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1158 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1159 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1160 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1161 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1162 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1163 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1164 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1165 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1166 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1167 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1168 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1169 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1170 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1171 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1172 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1173 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1174 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1175 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1176 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1177 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1178 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1179 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1180 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1181 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1182 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1183 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1184 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1185 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1186 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1187 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1188 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1189 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1190 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1191 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1192 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1193 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1194 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1195 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1196 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1197 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1198 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1199 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1200 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1201 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1202 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1203 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1204 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1205 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1206 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1207 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1208 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1209 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1210 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1211 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1212 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1213 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1214 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1215 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1216 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1217 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1218 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1219 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1220 ประชุมสภาวิชาการ
1221 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1222 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1223 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1224 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1225 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1226 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1227 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1228 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1229 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1230 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1231 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1232 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1233 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1234 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1235 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1236 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1237 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1238 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1239 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1240 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1241 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1242 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1243 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1244 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1245 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1246 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1247 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1248 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1249 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1250 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1251 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
1252 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
1253 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
1254 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
1255 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
1256 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
1257 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
1258 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
1259 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
1260 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
1261 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
1262 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1263 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
1264 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
1265 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
1266 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
1267 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
1268 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
1269 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1270 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
1271 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1272 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1273 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
1274 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
1275 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
1276 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
1277 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
1278 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
1279 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
1280 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
1281 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
1282 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
1283 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1284 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
1285 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
1286 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
1287 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
1288 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
1289 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
1290 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
1291 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
1292 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
1293 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
1294 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
1295 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
1296 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
1297 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
1298 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
1299 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
1300 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
1301 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1302 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
1303 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
1304 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
1305 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
1306 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
1307 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
1308 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
1309 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
1310 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
1311 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
1312 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
1313 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
1314 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
1315 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
1316 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
1317 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
1318 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
1319 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
1320 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
1321 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
1322 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
1323 หลักสูตรที่เปิดสอน
1324 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
1325 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1326 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
1327 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
1328 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
1329 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
1330 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1331 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
1332 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
1333 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1334 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
1335 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
1336 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
1337 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
1338 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1339 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
1340 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
1341 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1342 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
1343 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
1344 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
1345 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
1346 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
1347 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
1348 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
1349 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
1350 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
1351 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1352 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
1353 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
1354 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
1355 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
1356 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
1357 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1358 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1359 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
1360 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
1361 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
1362 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
1363 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
1364 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
1365 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
1366 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
1367 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1368 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
1369 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
1370 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1371 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
1372 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
1373 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
1374 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
1375 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
1376 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
1377 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
1378 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1379 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
1380 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
1381 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1382 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
1383 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1384 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1385 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
1386 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
1387 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
1388 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1389 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1390 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1391 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1392 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1393 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
1394 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
1395 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
1396 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1397 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
1398 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1399 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
1400 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
1401 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
1402 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1403 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1404 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1405 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1406 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
1407 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1408 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
1409 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
1410 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
1411 ถวายเก้าอี้
1412 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
1413 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
1414 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
1415 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
1416 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
1417 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1418 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1419 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
1420 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1421 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
1422 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
1423 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1424 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1425 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
1426 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
1427 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
1428 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
1429 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
1430 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1431 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
1432 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
1433 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
1434 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
1435 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1436 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
1437 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
1438 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
1439 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1440 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
1441 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
1442 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1443 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
1444 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
1445 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
1446 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
1447 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1448 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1449 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
1450 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
1451 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
1452 สอบวันสุดท้าย 2-2554
1453 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
1454 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
1455 Computer Training Course
1456 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
1457 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
1458 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
1459 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
1460 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1461 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1462 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1463 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
1464 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
1465 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
1466 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
1467 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
1468 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1469 งานปัจฉิมนิเทศ
1470 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
1471 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1472 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
1473 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
1474 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
1475 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
1476 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1477 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
1478 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1479 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1480 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
1481 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
1482 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1483 กิจกรรมโต้วาที
1484 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
1485 Big Cleaning Day
1486 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
1487 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
1488 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
1489 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
1490 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
1491 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1492 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
1493 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
1494 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1495 ประชุมธรรมยาตรา
1496 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
1497 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
1498 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
1499 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
1500 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
1501 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
1502 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
1503 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1504 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
1505 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
1506 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1507 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
1508 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
1509 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
1510 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
1511 ธรรมดายาตรา
1512 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1513 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1514 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1515 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1516 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1517 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1518 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
1519 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
1520 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
1521 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
1522 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
1523 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1524 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
1525 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
1526 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
1527 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1528 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
1529 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
1530 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
1531 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
1532 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
1533 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
1534 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
1535 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
1536 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
1537 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
1538 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
1539 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1540 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
1541 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
1542 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
1543 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
1544 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
1545 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
1546 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
1547 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
1548 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
1549 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
1550 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
1551 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1552 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
1553 ค่ายวิชาภาษาไทย
1554 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
1555 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
1556 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
1557 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1558 Course อบรม มมร.อส.
1559 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1560 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
1561 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
1562 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
1563 สอบธรรมศึกษา 2554
1564 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
1565 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
1566 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1567 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
1568 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1569 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
1570 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
1571 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
1572 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
1573 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
1574 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
1575 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
1576 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
1577 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
1578 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
1579 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
1580 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
1581 รวมตารางสอน 2/2554
1582 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
1583 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1584 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
1585 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
1586 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
1587 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
1588 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1589 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1590 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
1591 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1592 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
1593 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
1594 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1595 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
1596 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1597 จุลินทรีย์บอล
1598 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
1599 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
1600 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
1601 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
1602 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1603 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1604 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
1605 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
1606 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1607 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
1608 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
1609 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
1610 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
1611 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1612 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
1613 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
1614 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
1615 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
1616 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
1617 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
1618 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1619 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
1620 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1621 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
1622 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
1623 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
1624 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
1625 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
1626 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
1627 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
1628 การทำบุญวิถีพุทธ
1629 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
1630 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1631 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
1632 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
1633 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1634 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1635 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
1636 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
1637 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1638 ตรวจรับรถตู้
1639 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
1640 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
1641 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
1642 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
1643 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
1644 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1645 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
1646 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
1647 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
1648 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
1649 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
1650 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
1651 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
1652 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
1653 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
1654 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1655 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
1656 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
1657 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1658 Media Production MBUISC 2011
1659 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
1660 งานกีฬาสี 2554
1661 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
1662 Easy Khmathana Practisng Subject
1663 วันพระอาชีวะฟังธรรม
1664 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
1665 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
1666 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
1667 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
1668 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
1669 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
1670 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
1671 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1672 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
1673 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
1674 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
1675 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
1676 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
1677 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
1678 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1679 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา