gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
2 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
4 มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
5 เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
6 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
7 ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
8 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
9 มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
10 บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
11 กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
13 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน
14 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ
15 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
16 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
17 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
18 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
19 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
20 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
21 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
22 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
23 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
24 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
25 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
26 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
27 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
28 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
30 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
31 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
32 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
33 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
34 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
35 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
36 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
37 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
38 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
39 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
41 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
42 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
43 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
44 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
45 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
46 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
47 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
48 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
49 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
50 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
51 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
52 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
53 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
54 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
55 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
56 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
57 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
58 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
59 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
60 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
61 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
62 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
63 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
64 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
66 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
67 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
68 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
69 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
70 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
71 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
72 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
73 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
74 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
75 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
76 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
77 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
78 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
79 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
80 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
81 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
82 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
83 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
84 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
85 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
86 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
87 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
88 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
89 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
90 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
91 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
92 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
93 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
94 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
95 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
96 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
97 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
98 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
99 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
100 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
101 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
102 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
103 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
104 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
105 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
106 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
107 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
108 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
109 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
110 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
111 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
112 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
113 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
114 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
115 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
116 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
117 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
118 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
119 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
120 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
121 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
122 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
123 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
124 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
125 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
126 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
127 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
128 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
129 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
130 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
131 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
132 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
133 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
134 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
135 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
136 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
137 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
138 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
139 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
140 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
141 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
142 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
143 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
144 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
145 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
146 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
147 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
148 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
149 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
150 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
151 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
152 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
153 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
154 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
155 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
156 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
157 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
158 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
159 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
160 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
161 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
162 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
163 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
164 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
165 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
166 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
167 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
168 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
169 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
170 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
171 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
172 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
173 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
174 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
175 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
176 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
177 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
178 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
179 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
180 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
181 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
182 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
183 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
184 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
185 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
186 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
187 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
188 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
189 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
190 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
191 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
192 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
193 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
194 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
195 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
196 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
197 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
198 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
199 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
200 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
201 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
202 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
203 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
204 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
205 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
206 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
207 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
208 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
209 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
210 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
211 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
212 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
213 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
214 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
215 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
216 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
217 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
218 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
219 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
220 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
221 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
222 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
223 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
224 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
225 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
226 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
227 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
228 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
229 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
230 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
231 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
232 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
233 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
234 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
235 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
236 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
237 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
238 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
239 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
240 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
241 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
242 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
243 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
244 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
245 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
246 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
247 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
248 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
249 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
250 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
251 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
252 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
253 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
254 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
255 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
256 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
257 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
258 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
259 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
260 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
261 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
262 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
263 อบรมการจัดทำ มคอ 7
264 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
265 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
266 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
267 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
268 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
269 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
270 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
271 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
272 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
273 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
274 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
275 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
276 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
277 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
278 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
279 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
280 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
281 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
282 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
283 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
284 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
285 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
286 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
287 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
288 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
289 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
290 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
291 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
292 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
293 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
294 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
295 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
296 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
297 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
298 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
299 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
300 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
301 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
302 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
303 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
304 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
305 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
306 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
307 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
308 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
309 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
310 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
311 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
312 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
313 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
314 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
315 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
316 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
317 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
318 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
319 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
320 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
321 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
322 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
323 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
324 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
325 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
326 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
327 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
328 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
329 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
330 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
331 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
332 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
333 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
334 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
335 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
336 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
337 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
338 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
339 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
340 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
341 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
342 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
343 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
344 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
345 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
346 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
347 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
348 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
349 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
350 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
351 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
352 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
353 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
354 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
355 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
356 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
357 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
358 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
359 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
360 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
361 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
362 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
363 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
364 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
365 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
366 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
367 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
368 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
369 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
370 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
371 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
372 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
373 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
374 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
375 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
376 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
377 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
378 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
379 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
380 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
381 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
382 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
383 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
384 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
385 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
386 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
387 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
388 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
389 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
390 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
391 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
392 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
393 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
394 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
395 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
396 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
397 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
398 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
399 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
400 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
401 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
402 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
403 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
404 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
405 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
406 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
407 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
408 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
409 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
410 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
411 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
412 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
413 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
414 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
415 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
416 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
417 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
418 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
419 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
420 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
421 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
422 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
423 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
424 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
425 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
426 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
427 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
428 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
429 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
430 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
431 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
432 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
433 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
434 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
435 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
436 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
437 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
438 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
439 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
440 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
441 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
442 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
443 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
444 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
445 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
446 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
447 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
448 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
449 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
450 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
451 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
452 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
453 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
454 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
455 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
456 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
457 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
458 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
459 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
460 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
461 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
462 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
463 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
464 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
465 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
466 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
467 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
468 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
469 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
470 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
471 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
472 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
473 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
474 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
475 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
476 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
477 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
478 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
479 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
480 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
481 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
482 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
483 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
484 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
485 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
486 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
487 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
488 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
489 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
490 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
491 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
492 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
493 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
494 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
495 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
496 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
497 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
498 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
499 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
500 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
501 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
502 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
503 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
504 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
505 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
506 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
507 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
508 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
509 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
510 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
511 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
512 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
513 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
514 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
515 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
516 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
517 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
518 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
519 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
520 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
521 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
522 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
523 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
524 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
525 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
526 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
527 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
528 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
529 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
530 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
531 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
532 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
533 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
534 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
535 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
536 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
537 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
538 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
539 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
540 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
541 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
542 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
543 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
544 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
545 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
546 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
547 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
548 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
549 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
550 อบรมธรรมศึกษา 2557
551 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
552 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
553 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
554 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
555 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
556 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
557 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
558 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
559 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
560 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
561 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
562 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
563 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
565 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
566 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
567 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
568 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
569 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
570 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
571 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
572 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
573 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
574 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
575 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
576 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
577 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
578 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
579 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
580 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
581 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
582 รับสมัครครูพระ 2558
583 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
584 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
585 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
586 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
587 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
588 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
589 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
590 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
591 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
592 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
593 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
594 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
595 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
596 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
597 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
598 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
599 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
600 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
601 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
602 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
603 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
604 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
605 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
606 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
607 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
608 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
609 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
610 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
611 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
612 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
613 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
614 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
615 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
616 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
617 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
618 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
619 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
620 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
621 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
622 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
623 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
624 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
625 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
626 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
627 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
628 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
629 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
630 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
631 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
632 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
633 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
634 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
635 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
636 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
637 กยศ
638 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
639 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
640 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
641 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
642 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
643 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
644 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
645 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
646 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
647 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
648 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
649 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
650 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
651 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
652 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
653 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
654 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
655 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
656 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
657 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
658 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
659 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
660 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
661 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
662 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
663 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
664 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
665 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
666 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
667 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
668 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
669 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
670 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
671 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
672 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
673 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
674 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
675 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
676 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
677 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
678 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
679 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
680 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
681 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
682 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
683 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
684 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
685 National and Internaltional Research Conference 2014
686 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
687 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
688 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
689 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
690 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
691 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
692 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
693 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
694 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
695 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
696 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
697 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
698 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
699 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
700 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
701 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
702 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
703 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
704 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
705 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
706 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
707 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
708 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
709 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
710 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
711 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
712 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
713 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
714 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
715 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
716 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
717 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
718 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
719 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
720 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
721 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
722 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
723 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
724 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
725 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
726 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
727 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
728 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
729 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
730 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
731 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
732 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
733 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
734 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
735 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
736 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
737 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
738 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
739 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
740 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
741 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
742 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
743 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
744 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
745 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
746 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
747 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
748 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
749 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
750 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
751 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
752 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
753 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
754 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
755 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
756 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
757 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
758 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
759 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
760 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
761 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
762 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
763 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
764 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
765 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
766 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
767 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
768 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
769 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
770 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
771 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
772 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
773 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
774 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
775 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
776 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
777 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
778 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
779 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
780 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
781 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
782 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
783 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
784 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
785 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
786 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
787 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
788 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
789 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
790 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
791 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
792 test pdf
793 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
794 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
795 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
796 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
797 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
798 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
799 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
800 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
801 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
802 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
803 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
804 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
805 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
806 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
807 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
808 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
809 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
810 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
811 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
812 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
813 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
814 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
815 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
816 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
817 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
818 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
819 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
820 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
821 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
822 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
823 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
824 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
825 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
826 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
827 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
828 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
829 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
830 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
831 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
832 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
833 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
834 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
835 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
836 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
837 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
838 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
839 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
840 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
841 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
842 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
843 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
844 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
845 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
846 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
847 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
848 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
849 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
850 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
851 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
852 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
853 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
854 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
855 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
856 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
857 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
858 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
859 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
860 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
861 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
862 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
863 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
864 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
865 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
866 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
867 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
868 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
869 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
870 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
871 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
872 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
873 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
874 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
875 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
876 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
877 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
878 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
879 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
880 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
881 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
882 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
883 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
884 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
885 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
886 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
887 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
888 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
889 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
890 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
891 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
892 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
893 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
894 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
895 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
896 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
897 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
898 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
899 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
900 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
901 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
902 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
903 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
904 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
905 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
906 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
907 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
908 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
909 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
910 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
911 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
912 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
913 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
914 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
915 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
916 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
917 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
918 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
919 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
920 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
921 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
922 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
923 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
924 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
925 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
926 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
927 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
928 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
929 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
930 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
931 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
932 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
933 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
934 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
935 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
936 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
937 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
938 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
939 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
940 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
941 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
942 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
943 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
944 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
945 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
946 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
947 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
948 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
949 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
950 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
951 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
952 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
953 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
954 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
955 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
956 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
957 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
958 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
959 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
960 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
961 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
962 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
963 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
964 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
965 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
966 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
967 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
968 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
969 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
970 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
971 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
972 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
973 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
974 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
975 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
976 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
977 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
978 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
979 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
980 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
981 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
982 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
983 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
984 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
985 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
986 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
987 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
988 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
989 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
990 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
991 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
992 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
993 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
994 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
995 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
996 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
997 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
998 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
999 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1000 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
1001 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
1002 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1003 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
1004 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1005 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1006 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
1007 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
1008 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
1009 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1010 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
1011 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
1012 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
1013 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
1014 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
1015 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
1016 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
1017 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1018 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1019 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1020 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1021 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1022 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1023 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1024 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1025 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1026 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1027 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1028 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1029 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1030 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1031 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1032 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1033 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1034 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1035 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1036 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1037 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1038 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1039 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1040 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1041 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1042 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1043 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1044 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1045 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1046 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1047 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1048 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1049 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1050 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1051 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1052 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1053 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1054 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1055 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1056 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1057 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1058 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1059 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1060 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1061 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1062 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1063 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1064 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1065 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1066 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1067 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1068 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1069 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1070 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1071 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1072 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1073 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1074 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1075 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1076 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1077 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1078 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1079 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1080 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1081 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1082 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1083 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1084 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1085 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1086 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1087 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1088 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1089 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1090 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1091 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1092 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1093 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1094 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1095 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1096 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1097 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1098 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1099 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1100 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1101 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1102 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1103 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1104 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1105 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1106 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1107 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1108 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1109 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1110 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1111 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1112 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1113 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1114 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1115 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1116 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1117 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1118 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1119 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1120 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1121 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1122 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1123 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1124 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1125 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1126 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1127 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1128 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1129 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1130 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1131 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1132 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1133 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1134 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1135 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1136 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1137 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1138 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1139 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1140 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1141 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1142 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1143 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1144 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1145 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1146 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1147 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1148 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1149 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1150 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1151 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1152 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1153 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1154 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1155 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1156 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1157 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1158 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1159 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1160 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1161 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1162 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1163 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1164 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1165 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1166 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1167 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1168 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1169 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1170 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1171 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1172 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1173 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1174 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1175 ศูนย์บริการวิชาการ
1176 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1177 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1178 งานวันบูรพาจารย์3
1179 งานบูรพาจารย์2
1180 งานวันบูรพาจารย์
1181 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1182 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1183 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1184 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1185 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1186 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1187 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1188 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1189 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1190 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1191 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1192 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1193 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1194 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1195 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1196 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1197 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1198 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1199 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1200 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1201 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1202 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1203 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1204 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1205 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1206 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1207 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1208 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1209 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1210 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1211 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1212 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1213 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1214 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1215 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1216 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1217 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1218 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1219 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1220 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1221 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1222 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1223 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1224 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1225 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1226 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1227 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1228 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1229 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1230 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1231 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1232 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1233 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1234 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1235 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1236 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1237 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1238 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1239 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1240 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1241 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1242 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1243 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1244 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1245 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1246 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1247 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1248 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1249 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1250 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1251 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1252 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1253 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1254 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1255 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1256 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1257 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1258 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1259 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1260 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1261 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1262 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1263 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1264 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1265 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1266 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1267 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1268 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1269 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1270 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1271 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1272 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1273 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1274 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1275 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1276 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1277 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1278 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1279 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1280 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1281 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1282 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1283 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1284 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1285 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1286 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1287 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1288 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1289 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1290 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1291 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1292 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1293 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1294 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1295 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1296 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1297 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1298 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1299 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1300 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1301 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1302 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1303 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1304 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1305 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1306 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1307 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1308 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1309 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1310 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1311 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1312 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1313 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1314 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1315 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1316 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1317 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1318 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1319 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1320 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1321 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1322 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1323 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1324 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1325 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1326 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1327 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1328 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1329 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1330 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1331 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1332 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1333 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1334 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1335 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1336 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1337 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1338 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1339 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1340 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1341 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1342 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1343 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1344 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1345 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1346 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1347 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1348 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1349 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1350 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1351 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1352 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1353 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1354 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1355 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1356 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1357 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1358 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1359 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1360 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1361 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1362 test report
1363 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1364 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1365 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1366 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1367 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1368 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1369 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1370 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1371 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1372 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1373 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1374 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1375 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1376 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1377 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1378 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1379 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1380 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1381 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1382 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1383 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1384 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1385 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1386 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1387 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1388 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1389 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1390 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1391 โครงการธรรมสัญจร 2555
1392 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1393 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1394 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1395 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1396 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1397 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1398 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
1399 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1400 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1401 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1402 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1403 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1404 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1405 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1406 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1407 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1408 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1409 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1410 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1411 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1412 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1413 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1414 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1415 ศึกษาดูงานภูไท
1416 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1417 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1418 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1419 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1420 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1421 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1422 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1423 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1424 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1425 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1426 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1427 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1428 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1429 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1430 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1431 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1432 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1433 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1434 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1435 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1436 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1437 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1438 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1439 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1440 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1441 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1442 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1443 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1444 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1445 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1446 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1447 การจองห้องประชุม
1448 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1449 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1450 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1451 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1452 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1453 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1454 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1455 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1456 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1457 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1458 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1459 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1460 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1461 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1462 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1463 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1464 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1465 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1466 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1467 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1468 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1469 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1470 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1471 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1472 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1473 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1474 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1475 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1476 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1477 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1478 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1479 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1480 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1481 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1482 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1483 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1484 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1485 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1486 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1487 วันก่อตั้ง มมร.อส
1488 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1489 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1490 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1491 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1492 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1493 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1494 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1495 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1496 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1497 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1498 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1499 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1500 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1501 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1502 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1503 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1504 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1505 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1506 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1507 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1508 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1509 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1510 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1511 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1512 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1513 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1514 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1515 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1516 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1517 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1518 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1519 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1520 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1521 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1522 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1523 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1524 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1525 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1526 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1527 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1528 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1529 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1530 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1531 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1532 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1533 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1534 อบรมธรรมศึกษา 2555
1535 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1536 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1537 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1538 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1539 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1540 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1541 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1542 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1543 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1544 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1545 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1546 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1547 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1548 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1549 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1550 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1551 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1552 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1553 test
1554 test
1555 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1556 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1557 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1558 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1559 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1560 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1561 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1562 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1563 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1564 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1565 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1566 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1567 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1568 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1569 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1570 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1571 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1572 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1573 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1574 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1575 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1576 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1577 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1578 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1579 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1580 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1581 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1582 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1583 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1584 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1585 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1586 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1587 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1588 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1589 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1590 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1591 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1592 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1593 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1594 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1595 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1596 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1597 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1598 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1599 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1600 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1601 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1602 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1603 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1604 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1605 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1606 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1607 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1608 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1609 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1610 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1611 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1612 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1613 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1614 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1615 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1616 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1617 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1618 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1619 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1620 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1621 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1622 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1623 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1624 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1625 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1626 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1627 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1628 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1629 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1630 ประชุมสภาวิชาการ
1631 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1632 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1633 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1634 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1635 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1636 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1637 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1638 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1639 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1640 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1641 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1642 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1643 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1644 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1645 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1646 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1647 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1648 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1649 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1650 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1651 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1652 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1653 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1654 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1655 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1656 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1657 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1658 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1659 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1660 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1661 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
1662 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
1663 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
1664 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
1665 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
1666 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
1667 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
1668 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
1669 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
1670 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
1671 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
1672 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1673 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
1674 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
1675 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
1676 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
1677 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
1678 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
1679 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1680 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
1681 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1682 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1683 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
1684 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
1685 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
1686 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
1687 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
1688 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
1689 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
1690 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
1691 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
1692 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
1693 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1694 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
1695 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
1696 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
1697 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
1698 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
1699 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
1700 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
1701 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
1702 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
1703 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
1704 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
1705 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
1706 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
1707 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
1708 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
1709 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
1710 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
1711 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1712 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
1713 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
1714 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
1715 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
1716 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
1717 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
1718 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
1719 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
1720 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
1721 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
1722 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
1723 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
1724 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
1725 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
1726 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
1727 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
1728 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
1729 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
1730 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
1731 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
1732 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
1733 หลักสูตรที่เปิดสอน
1734 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
1735 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1736 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
1737 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
1738 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
1739 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
1740 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1741 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
1742 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
1743 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1744 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
1745 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
1746 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
1747 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
1748 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1749 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
1750 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
1751 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1752 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
1753 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
1754 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
1755 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
1756 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
1757 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
1758 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
1759 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
1760 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
1761 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1762 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
1763 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
1764 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
1765 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
1766 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
1767 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1768 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1769 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
1770 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
1771 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
1772 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
1773 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
1774 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
1775 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
1776 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
1777 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1778 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
1779 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
1780 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1781 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
1782 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
1783 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
1784 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
1785 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
1786 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
1787 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
1788 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1789 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
1790 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
1791 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1792 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
1793 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1794 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1795 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
1796 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
1797 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
1798 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1799 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1800 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1801 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1802 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1803 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
1804 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
1805 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
1806 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1807 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
1808 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1809 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
1810 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
1811 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
1812 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1813 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1814 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1815 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1816 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
1817 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1818 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
1819 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
1820 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
1821 ถวายเก้าอี้
1822 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
1823 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
1824 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
1825 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
1826 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
1827 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1828 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1829 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
1830 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1831 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
1832 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
1833 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1834 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1835 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
1836 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
1837 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
1838 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
1839 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
1840 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1841 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
1842 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
1843 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
1844 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
1845 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1846 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
1847 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
1848 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
1849 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1850 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
1851 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
1852 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1853 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
1854 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
1855 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
1856 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
1857 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1858 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1859 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
1860 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
1861 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
1862 สอบวันสุดท้าย 2-2554
1863 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
1864 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
1865 Computer Training Course
1866 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
1867 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
1868 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
1869 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
1870 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1871 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1872 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1873 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
1874 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
1875 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
1876 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
1877 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
1878 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1879 งานปัจฉิมนิเทศ
1880 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
1881 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1882 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
1883 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
1884 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
1885 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
1886 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1887 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
1888 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1889 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1890 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
1891 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
1892 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1893 กิจกรรมโต้วาที
1894 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
1895 Big Cleaning Day
1896 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
1897 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
1898 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
1899 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
1900 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
1901 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1902 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
1903 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
1904 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1905 ประชุมธรรมยาตรา
1906 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
1907 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
1908 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
1909 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
1910 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
1911 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
1912 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
1913 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1914 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
1915 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
1916 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1917 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
1918 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
1919 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
1920 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
1921 ธรรมดายาตรา
1922 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1923 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1924 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1925 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1926 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1927 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1928 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
1929 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
1930 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
1931 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
1932 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
1933 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1934 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
1935 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
1936 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
1937 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1938 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
1939 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
1940 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
1941 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
1942 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
1943 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
1944 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
1945 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
1946 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
1947 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
1948 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
1949 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1950 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
1951 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
1952 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
1953 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
1954 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
1955 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
1956 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
1957 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
1958 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
1959 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
1960 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
1961 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1962 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
1963 ค่ายวิชาภาษาไทย
1964 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
1965 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
1966 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
1967 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1968 Course อบรม มมร.อส.
1969 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1970 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
1971 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
1972 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
1973 สอบธรรมศึกษา 2554
1974 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
1975 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
1976 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1977 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
1978 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1979 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
1980 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
1981 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
1982 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
1983 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
1984 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
1985 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
1986 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
1987 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
1988 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
1989 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
1990 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
1991 รวมตารางสอน 2/2554
1992 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
1993 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1994 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
1995 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
1996 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
1997 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
1998 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1999 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2000 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2001 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2002 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2003 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2004 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2005 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2006 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2007 จุลินทรีย์บอล
2008 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2009 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2010 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2011 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2012 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2013 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2014 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2015 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2016 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2017 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2018 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2019 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2020 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2021 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2022 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2023 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2024 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2025 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2026 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2027 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2028 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2029 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2030 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2031 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2032 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2033 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2034 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2035 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2036 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2037 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2038 การทำบุญวิถีพุทธ
2039 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2040 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2041 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2042 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2043 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2044 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2045 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2046 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2047 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2048 ตรวจรับรถตู้
2049 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2050 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2051 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2052 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2053 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2054 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2055 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2056 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2057 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2058 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2059 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2060 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2061 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2062 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2063 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2064 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2065 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2066 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2067 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2068 Media Production MBUISC 2011
2069 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2070 งานกีฬาสี 2554
2071 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2072 Easy Khmathana Practisng Subject
2073 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2074 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2075 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2076 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2077 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2078 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2079 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2080 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2081 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2082 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2083 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2084 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2085 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2086 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2087 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2088 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2089 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC