gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
3 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
4 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
5 รับสมัครครูพระ 2558
6 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
7 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
8 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
9 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
10 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
11 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
12 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
13 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
14 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
15 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
16 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
17 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
18 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
19 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
20 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
21 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
22 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
23 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
24 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
27 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
28 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
29 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
30 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
31 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
32 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
33 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
35 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
36 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
37 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
38 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
39 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
40 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
41 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
42 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
43 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
44 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
45 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
46 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
47 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
48 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
49 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
50 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
52 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
53 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
54 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
55 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
56 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
57 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
58 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
59 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กยศ รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบแรก 1/2557
61 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
62 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
63 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
66 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
67 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
68 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
69 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
70 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
71 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
72 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
73 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
74 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
75 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
76 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
77 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
78 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
79 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
80 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
81 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
82 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
83 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
84 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
85 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
86 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
87 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
88 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
89 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
90 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
91 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
92 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
93 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
94 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
95 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
96 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
97 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
98 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
99 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
100 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
101 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
102 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
103 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
104 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
105 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
106 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
107 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
108 National and Internaltional Research Conference 2014
109 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
110 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
111 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
112 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
113 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
114 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
115 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
116 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
117 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
118 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
119 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
120 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
121 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
122 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
123 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
124 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
125 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
126 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
127 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
128 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
129 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
130 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
131 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
132 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
133 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
134 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
135 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
136 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
137 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
138 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
139 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
140 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
141 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
142 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
143 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
144 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
145 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
147 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
148 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
149 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
150 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
151 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
152 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
153 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
154 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
155 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
156 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
157 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
158 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
159 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
160 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
161 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
162 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
163 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
164 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
165 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
166 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
167 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
168 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
169 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
170 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
171 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
172 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
173 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
174 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
175 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
176 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
177 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
178 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
179 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
180 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
181 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
182 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
183 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
184 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
185 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
186 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
187 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
188 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
189 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
190 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
191 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
192 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
193 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
194 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
195 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
196 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
197 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
198 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
199 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
200 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
201 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
202 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
203 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
204 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
205 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
206 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
207 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
208 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
209 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
210 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
211 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
212 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
213 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
214 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
215 test pdf
216 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
217 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
218 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
219 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
220 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
221 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
222 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
223 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
224 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
225 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
226 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
227 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
228 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
229 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
230 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
231 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
232 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
233 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
234 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
235 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
236 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
237 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
238 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
239 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
240 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
241 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
242 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
243 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
244 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
245 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
246 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
247 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
248 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
249 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
250 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
251 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
252 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
253 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
254 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
255 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
256 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
257 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
258 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
259 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
260 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
261 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
262 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
263 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
264 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
265 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
266 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
267 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
268 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
269 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
270 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
271 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
272 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
273 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
274 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
275 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
276 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
277 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
278 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
279 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
280 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
281 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
282 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
283 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
284 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
285 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
286 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
287 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
288 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
289 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
290 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
291 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
292 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
293 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
294 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
295 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
296 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
297 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
298 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
299 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
300 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
301 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
302 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
303 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
304 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
305 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
306 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
307 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
308 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
309 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
310 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
311 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
312 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
313 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
314 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
315 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
316 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
317 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
318 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
319 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
320 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
321 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
322 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
323 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
324 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
325 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
326 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
327 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
328 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
329 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
330 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
331 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
332 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
333 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
334 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
335 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
336 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
337 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
338 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
339 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
340 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
341 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
342 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
343 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
344 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
345 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
346 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
347 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
348 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
349 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
350 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
351 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
352 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
353 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
354 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
355 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
356 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
357 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
358 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
359 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
360 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
361 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
362 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
363 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
364 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
365 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
366 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
367 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
368 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
369 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
370 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
371 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
372 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
373 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
374 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
375 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
376 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
377 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
378 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
379 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
380 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
381 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
382 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
383 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
384 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
385 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
386 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
387 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
388 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
389 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
390 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
391 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
392 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
393 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
394 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
395 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
396 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
397 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
398 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
399 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
400 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
401 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
402 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
403 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
404 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
405 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
406 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
407 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
408 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
409 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
410 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
411 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
412 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
413 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
414 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
415 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
416 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
417 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
418 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
419 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
420 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
421 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
422 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
423 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
424 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
425 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
426 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
427 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
428 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
429 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
430 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
431 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
432 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
433 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
434 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
435 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
436 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
437 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
438 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
439 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
440 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
441 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
442 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
443 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
444 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
445 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
446 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
447 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
448 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
449 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
450 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
451 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
452 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
453 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
454 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
455 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
456 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
457 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
458 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
459 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
460 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
461 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
462 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
463 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
464 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
465 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
466 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
467 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
468 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
469 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
470 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
471 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
472 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
473 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
474 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
475 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
476 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
477 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
478 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
479 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
480 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
481 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
482 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
483 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
484 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
485 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
486 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
487 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
488 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
489 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
490 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
491 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
492 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
493 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
494 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
495 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
496 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
497 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
498 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
499 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
500 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
501 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
502 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
503 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
504 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
505 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
506 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
507 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
508 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
509 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
510 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
511 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
512 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
513 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
514 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
515 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
516 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
517 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
518 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
519 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
520 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
521 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
522 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
523 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
524 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
525 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
526 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
527 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
528 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
529 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
530 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
531 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
532 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
533 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
534 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
535 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
536 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
537 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
538 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
539 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
540 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
541 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
542 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
543 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
544 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
545 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
546 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
547 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
548 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
549 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
550 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
551 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
552 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
553 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
554 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
555 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
556 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
557 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
558 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
559 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
560 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
561 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
562 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
563 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
564 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
565 กำหนดการพิธียกเสาเอก
566 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
567 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
568 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
569 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
570 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
571 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
572 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
573 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
574 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
575 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
576 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
577 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
578 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
579 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
580 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
581 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
582 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
583 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
584 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
585 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
586 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
587 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
588 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
589 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
590 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
591 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
592 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
593 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
594 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
595 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
596 ศูนย์บริการวิชาการ
597 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
598 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
599 งานวันบูรพาจารย์3
600 งานบูรพาจารย์2
601 งานวันบูรพาจารย์
602 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
603 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
604 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
605 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
606 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
607 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
608 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
609 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
610 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
611 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
612 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
613 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
614 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
615 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
616 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
617 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
618 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
619 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
620 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
621 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
622 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
623 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
624 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
625 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
626 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
627 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
628 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
629 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
630 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
631 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
632 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
633 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
634 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
635 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
636 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
637 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
638 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
639 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
640 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
641 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
642 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
643 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
644 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
645 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
646 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
647 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
648 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
649 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
650 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
651 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
652 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
653 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
654 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
655 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
656 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
657 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
658 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
659 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
660 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
661 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
662 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
663 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
664 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
665 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
666 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
667 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
668 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
669 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
670 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
671 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
672 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
673 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
674 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
675 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
676 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
677 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
678 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
679 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
680 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
681 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
682 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
683 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
684 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
685 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
686 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
687 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
688 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
689 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
690 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
691 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
692 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
693 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
694 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
695 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
696 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
697 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
698 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
699 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
700 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
701 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
702 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
703 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
704 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
705 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
706 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
707 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
708 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
709 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
710 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
711 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
712 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
713 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
714 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
715 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
716 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
717 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
718 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
719 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
720 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
721 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
722 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
723 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
724 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
725 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
726 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
727 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
728 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
729 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
730 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
731 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
732 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
733 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
734 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
735 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
736 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
737 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
738 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
739 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
740 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
741 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
742 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
743 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
744 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
745 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
746 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
747 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
748 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
749 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
750 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
751 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
752 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
753 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
754 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
755 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
756 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
757 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
758 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
759 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
760 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
761 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
762 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
763 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
764 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
765 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
766 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
767 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
768 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
769 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
770 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
771 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
772 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
773 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
774 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
775 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
776 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
777 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
778 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
779 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
780 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
781 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
782 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
783 test report
784 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
785 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
786 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
787 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
788 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
789 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
790 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
791 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
792 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
793 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
794 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
795 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
796 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
797 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
798 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
799 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
800 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
801 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
802 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
803 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
804 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
805 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
806 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
807 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
808 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
809 การประชุมสภาวิชาการ 2556
810 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
811 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
812 โครงการธรรมสัญจร 2555
813 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
814 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
815 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
816 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
817 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
818 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
819 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
820 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
821 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
822 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
823 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
824 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
825 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
826 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
827 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
828 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
829 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
830 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
831 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
832 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
833 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
834 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
835 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
836 ศึกษาดูงานภูไท
837 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
838 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
839 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
840 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
841 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
842 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
843 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
844 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
845 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
846 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
847 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
848 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
849 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
850 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
851 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
852 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
853 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
854 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
855 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
856 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
857 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
858 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
859 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
860 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
861 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
862 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
863 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
864 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
865 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
866 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
867 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
868 การจองห้องประชุม
869 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
870 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
871 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
872 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
873 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
874 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
875 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
876 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
877 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
878 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
879 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
880 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
881 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
882 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
883 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
884 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
885 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
886 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
887 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
888 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
889 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
890 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
891 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
892 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
893 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
894 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
895 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
896 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
897 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
898 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
899 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
900 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
901 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
902 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
903 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
904 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
905 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
906 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
907 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
908 วันก่อตั้ง มมร.อส
909 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
910 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
911 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
912 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
913 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
914 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
915 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
916 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
917 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
918 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
919 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
920 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
921 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
922 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
923 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
924 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
925 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
926 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
927 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
928 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
929 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
930 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
931 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
932 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
933 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
934 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
935 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
936 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
937 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
938 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
939 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
940 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
941 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
942 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
943 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
944 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
945 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
946 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
947 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
948 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
949 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
950 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
951 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
952 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
953 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
954 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
955 อบรมธรรมศึกษา 2555
956 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
957 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
958 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
959 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
960 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
961 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
962 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
963 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
964 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
965 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
966 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
967 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
968 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
969 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
970 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
971 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
972 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
973 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
974 test
975 test
976 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
977 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
978 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
979 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
980 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
981 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
982 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
983 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
984 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
985 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
986 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
987 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
988 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
989 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
990 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
991 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
992 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
993 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
994 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
995 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
996 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
997 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
998 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
999 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1000 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1001 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1002 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1003 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1004 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1005 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1006 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1007 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1008 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1009 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1010 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1011 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1012 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1013 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1014 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1015 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1016 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1017 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1018 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1019 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1020 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1021 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1022 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1023 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1024 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1025 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1026 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1027 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1028 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1029 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1030 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1031 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1032 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1033 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1034 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1035 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1036 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1037 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1038 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1039 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1040 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1041 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1042 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1043 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1044 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1045 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1046 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1047 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1048 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1049 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1050 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1051 ประชุมสภาวิชาการ
1052 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1053 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1054 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1055 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1056 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1057 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1058 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1059 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1060 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1061 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1062 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1063 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1064 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1065 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1066 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1067 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1068 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1069 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1070 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1071 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1072 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1073 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1074 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1075 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1076 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1077 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1078 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1079 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1080 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1081 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1082 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
1083 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
1084 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
1085 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
1086 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
1087 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
1088 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
1089 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
1090 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
1091 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
1092 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
1093 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1094 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
1095 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
1096 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
1097 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
1098 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
1099 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
1100 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1101 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
1102 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1103 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1104 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
1105 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
1106 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
1107 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
1108 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
1109 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
1110 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
1111 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
1112 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
1113 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
1114 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1115 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
1116 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
1117 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
1118 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
1119 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
1120 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
1121 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
1122 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
1123 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
1124 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
1125 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
1126 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
1127 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
1128 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
1129 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
1130 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
1131 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
1132 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1133 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
1134 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
1135 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
1136 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
1137 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
1138 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
1139 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
1140 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
1141 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
1142 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
1143 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
1144 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
1145 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
1146 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
1147 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
1148 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
1149 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
1150 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
1151 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
1152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
1153 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
1154 หลักสูตรที่เปิดสอน
1155 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
1156 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1157 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
1158 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
1159 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
1160 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
1161 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1162 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
1163 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
1164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1165 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
1166 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
1167 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
1168 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
1169 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1170 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
1171 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
1172 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1173 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
1174 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
1175 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
1176 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
1177 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
1178 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
1179 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
1180 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
1181 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
1182 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1183 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
1184 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
1185 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
1186 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
1187 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
1188 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1189 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1190 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
1191 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
1192 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
1193 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
1194 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
1195 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
1196 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
1197 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
1198 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1199 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
1200 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
1201 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1202 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
1203 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
1204 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
1205 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
1206 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
1207 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
1208 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
1209 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1210 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
1211 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
1212 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1213 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
1214 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1215 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1216 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
1217 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
1218 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
1219 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1220 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1221 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1222 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1223 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
1225 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
1226 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
1227 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1228 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
1229 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1230 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
1231 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
1232 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
1233 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1234 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1235 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1236 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1237 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
1238 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1239 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
1240 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
1241 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
1242 ถวายเก้าอี้
1243 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
1244 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
1245 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
1246 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
1247 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
1248 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1249 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1250 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
1251 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1252 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
1253 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
1254 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1255 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1256 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
1257 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
1258 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
1259 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
1260 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
1261 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1262 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
1263 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
1264 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
1265 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
1266 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1267 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
1268 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
1269 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
1270 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1271 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
1272 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
1273 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1274 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
1275 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
1276 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
1277 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
1278 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1279 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1280 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
1281 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
1282 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
1283 สอบวันสุดท้าย 2-2554
1284 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
1285 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
1286 Computer Training Course
1287 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
1288 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
1289 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
1290 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
1291 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1292 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1293 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1294 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
1295 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
1296 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
1297 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
1298 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
1299 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1300 งานปัจฉิมนิเทศ
1301 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
1302 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1303 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
1304 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
1305 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
1306 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
1307 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1308 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
1309 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1310 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1311 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
1312 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
1313 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1314 กิจกรรมโต้วาที
1315 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
1316 Big Cleaning Day
1317 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
1318 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
1319 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
1320 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
1321 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
1322 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1323 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
1324 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
1325 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1326 ประชุมธรรมยาตรา
1327 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
1328 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
1329 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
1330 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
1331 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
1332 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
1333 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
1334 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1335 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
1336 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
1337 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1338 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
1339 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
1340 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
1341 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
1342 ธรรมดายาตรา
1343 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1344 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1345 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1346 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1347 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1348 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1349 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
1350 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
1351 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
1352 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
1353 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
1354 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1355 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
1356 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
1357 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
1358 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1359 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
1360 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
1361 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
1362 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
1363 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
1364 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
1365 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
1366 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
1367 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
1368 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
1369 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
1370 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1371 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
1372 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
1373 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
1374 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
1375 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
1376 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
1377 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
1378 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
1379 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
1380 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
1381 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
1382 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1383 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
1384 ค่ายวิชาภาษาไทย
1385 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
1386 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
1387 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
1388 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1389 Course อบรม มมร.อส.
1390 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1391 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
1392 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
1393 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
1394 สอบธรรมศึกษา 2554
1395 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
1396 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
1397 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1398 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
1399 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1400 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
1401 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
1402 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
1403 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
1404 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
1405 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
1406 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
1407 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
1408 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
1409 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
1410 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
1411 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
1412 รวมตารางสอน 2/2554
1413 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
1414 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1415 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
1416 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
1417 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
1418 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
1419 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1420 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1421 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
1422 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1423 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
1424 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
1425 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1426 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
1427 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1428 จุลินทรีย์บอล
1429 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
1430 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
1431 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
1432 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
1433 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1434 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1435 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
1436 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
1437 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1438 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
1439 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
1440 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
1441 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
1442 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1443 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
1444 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
1445 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
1446 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
1447 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
1448 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
1449 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1450 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
1451 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1452 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
1453 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
1454 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
1455 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
1456 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
1457 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
1458 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
1459 การทำบุญวิถีพุทธ
1460 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
1461 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1462 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
1463 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
1464 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1465 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1466 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
1467 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
1468 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1469 ตรวจรับรถตู้
1470 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
1471 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
1472 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
1473 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
1474 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
1475 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1476 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
1477 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
1478 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
1479 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
1480 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
1481 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
1482 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
1483 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
1484 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
1485 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1486 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
1487 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
1488 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1489 Media Production MBUISC 2011
1490 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
1491 งานกีฬาสี 2554
1492 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
1493 Easy Khmathana Practisng Subject
1494 วันพระอาชีวะฟังธรรม
1495 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
1496 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
1497 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
1498 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
1499 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
1500 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
1501 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
1502 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1503 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
1504 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
1505 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
1506 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
1507 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
1508 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
1509 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1510 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา