gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
2 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
3 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
4 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
5 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
6 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
8 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
9 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
10 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
11 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
12 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
13 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
14 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
15 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
16 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
17 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
18 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
19 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
20 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
21 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
22 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
23 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
24 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
25 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
26 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
27 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
28 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
29 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
30 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
31 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
32 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
33 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
34 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
35 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
36 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
37 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
38 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
39 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
40 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
41 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
42 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
43 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
44 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
45 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
46 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
47 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
48 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
49 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
50 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
51 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
52 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
53 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
54 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
55 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
56 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
57 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
58 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
59 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
60 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
61 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
62 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
63 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
64 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
65 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
66 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
67 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
68 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
69 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
70 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
71 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
72 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
73 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
74 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
75 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
76 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
77 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
78 อบรมธรรมศึกษา 2557
79 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
80 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
81 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
82 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
83 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
84 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
85 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
86 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
87 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
88 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
89 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
90 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
91 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
92 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
93 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
94 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
95 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
96 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
97 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
98 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
99 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
100 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
101 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
102 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
103 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
104 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
105 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
106 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
107 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
108 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
109 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
110 รับสมัครครูพระ 2558
111 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
112 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
113 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
114 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
115 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
116 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
117 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
118 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
119 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
120 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
121 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
122 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
123 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
124 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
125 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
126 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
127 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
128 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
129 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
130 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
131 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
132 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
133 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
134 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
135 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
136 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
137 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
138 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
139 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
140 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
141 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
142 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
143 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
144 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
145 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
146 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
147 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
148 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
149 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
150 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
151 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
152 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
153 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
154 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
155 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
156 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
157 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
158 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
159 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
160 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
161 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
162 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
163 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
164 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
165 กยศ
166 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
167 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
168 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
170 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
171 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
172 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
173 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
174 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
175 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
176 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
177 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
178 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
179 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
180 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
181 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
182 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
183 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
184 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
185 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
186 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
187 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
188 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
189 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
190 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
191 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
192 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
193 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
194 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
195 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
196 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
197 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
198 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
199 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
200 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
201 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
202 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
203 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
204 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
205 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
206 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
207 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
208 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
209 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
210 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
211 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
212 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
213 National and Internaltional Research Conference 2014
214 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
215 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
216 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
217 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
218 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
219 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
220 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
221 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
222 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
223 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
224 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
225 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
226 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
227 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
228 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
229 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
230 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
231 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
232 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
233 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
234 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
235 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
236 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
237 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
238 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
239 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
240 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
241 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
242 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
243 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
244 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
245 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
246 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
247 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
248 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
249 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
250 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
251 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
252 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
253 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
254 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
255 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
256 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
257 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
258 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
259 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
260 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
261 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
262 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
263 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
264 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
265 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
266 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
267 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
268 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
269 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
270 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
271 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
272 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
273 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
274 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
275 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
276 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
277 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
278 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
279 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
280 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
281 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
282 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
283 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
284 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
285 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
286 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
287 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
288 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
289 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
290 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
291 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
292 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
293 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
294 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
295 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
296 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
297 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
298 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
299 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
300 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
301 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
302 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
303 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
304 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
305 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
306 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
307 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
308 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
309 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
310 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
311 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
312 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
313 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
314 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
315 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
316 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
317 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
318 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
319 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
320 test pdf
321 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
322 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
323 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
324 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
325 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
326 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
327 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
328 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
329 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
330 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
331 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
332 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
333 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
334 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
335 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
336 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
337 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
338 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
339 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
340 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
341 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
342 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
343 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
344 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
345 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
346 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
347 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
348 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
349 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
350 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
351 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
352 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
353 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
354 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
355 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
356 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
357 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
358 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
359 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
360 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
361 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
362 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
363 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
364 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
365 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
366 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
367 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
368 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
369 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
370 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
371 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
372 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
373 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
374 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
375 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
376 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
377 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
378 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
379 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
380 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
381 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
382 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
383 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
384 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
385 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
386 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
387 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
388 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
389 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
390 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
391 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
392 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
393 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
394 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
395 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
396 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
397 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
398 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
399 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
400 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
401 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
402 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
403 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
404 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
405 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
406 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
407 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
408 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
409 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
410 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
411 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
412 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
413 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
414 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
415 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
416 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
417 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
418 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
419 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
420 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
421 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
422 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
423 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
424 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
425 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
426 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
427 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
428 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
429 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
430 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
431 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
432 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
433 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
434 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
435 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
436 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
437 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
438 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
439 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
440 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
441 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
442 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
443 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
444 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
445 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
446 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
447 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
448 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
449 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
450 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
451 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
452 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
453 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
454 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
455 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
456 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
457 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
458 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
459 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
460 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
461 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
462 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
463 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
464 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
465 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
466 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
467 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
468 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
469 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
470 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
471 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
472 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
473 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
474 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
475 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
476 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
477 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
478 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
479 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
480 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
481 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
483 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
484 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
485 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
486 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
487 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
488 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
489 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
490 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
491 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
492 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
493 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
494 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
495 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
496 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
497 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
498 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
499 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
500 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
501 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
502 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
503 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
504 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
505 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
506 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
507 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
508 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
509 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
510 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
511 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
512 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
513 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
514 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
515 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
516 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
517 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
518 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
519 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
520 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
521 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
522 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
523 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
524 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
525 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
526 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
527 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
528 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
529 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
530 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
531 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
532 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
533 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
534 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
535 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
536 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
537 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
538 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
539 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
540 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
541 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
542 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
543 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
544 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
545 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
546 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
547 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
548 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
549 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
550 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
551 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
552 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
553 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
554 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
555 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
556 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
557 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
558 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
559 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
560 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
561 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
562 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
563 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
564 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
565 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
566 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
567 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
568 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
569 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
570 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
571 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
572 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
573 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
574 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
575 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
576 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
577 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
578 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
579 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
580 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
581 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
582 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
583 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
584 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
585 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
586 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
587 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
588 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
589 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
590 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
591 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
592 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
593 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
594 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
595 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
596 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
597 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
598 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
599 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
600 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
601 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
602 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
603 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
604 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
605 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
606 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
607 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
608 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
609 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
610 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
611 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
612 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
613 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
614 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
615 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
616 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
617 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
618 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
619 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
620 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
621 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
622 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
623 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
624 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
625 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
626 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
627 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
628 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
629 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
630 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
631 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
632 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
633 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
634 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
635 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
636 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
637 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
638 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
639 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
640 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
641 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
642 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
643 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
644 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
645 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
646 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
647 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
648 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
649 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
650 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
651 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
652 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
653 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
654 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
655 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
656 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
657 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
658 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
659 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
660 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
661 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
662 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
663 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
664 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
665 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
666 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
667 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
668 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
669 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
670 กำหนดการพิธียกเสาเอก
671 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
672 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
673 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
674 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
675 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
676 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
677 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
678 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
679 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
680 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
681 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
682 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
683 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
684 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
685 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
686 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
687 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
688 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
689 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
690 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
691 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
692 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
693 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
694 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
695 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
696 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
697 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
698 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
699 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
700 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
701 ศูนย์บริการวิชาการ
702 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
703 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
704 งานวันบูรพาจารย์3
705 งานบูรพาจารย์2
706 งานวันบูรพาจารย์
707 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
708 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
709 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
710 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
711 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
712 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
713 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
714 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
715 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
716 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
717 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
718 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
719 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
720 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
721 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
722 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
723 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
724 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
725 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
726 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
727 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
728 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
729 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
730 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
731 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
732 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
733 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
734 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
735 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
736 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
737 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
738 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
739 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
740 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
741 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
742 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
743 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
744 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
745 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
746 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
747 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
748 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
749 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
750 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
751 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
752 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
753 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
754 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
755 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
756 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
757 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
758 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
759 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
760 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
761 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
762 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
763 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
764 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
765 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
766 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
767 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
768 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
769 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
770 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
771 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
772 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
773 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
774 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
775 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
776 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
777 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
778 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
779 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
780 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
781 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
782 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
783 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
784 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
785 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
786 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
787 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
788 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
789 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
790 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
791 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
792 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
793 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
794 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
795 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
796 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
797 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
798 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
799 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
800 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
801 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
802 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
803 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
804 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
805 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
806 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
807 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
808 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
809 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
810 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
811 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
812 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
813 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
814 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
815 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
816 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
817 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
818 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
819 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
820 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
821 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
822 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
823 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
824 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
825 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
826 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
827 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
828 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
829 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
830 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
831 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
832 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
833 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
834 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
835 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
836 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
837 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
838 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
839 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
840 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
841 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
842 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
843 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
844 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
845 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
846 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
847 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
848 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
849 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
850 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
851 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
852 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
853 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
854 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
855 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
856 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
857 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
858 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
859 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
860 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
861 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
862 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
863 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
864 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
865 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
866 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
867 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
868 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
869 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
870 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
871 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
872 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
873 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
874 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
875 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
876 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
877 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
878 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
879 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
880 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
881 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
882 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
883 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
884 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
885 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
886 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
887 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
888 test report
889 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
890 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
891 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
892 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
893 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
894 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
895 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
896 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
897 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
898 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
899 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
900 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
901 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
902 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
903 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
904 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
905 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
906 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
907 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
908 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
909 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
910 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
911 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
912 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
913 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
914 การประชุมสภาวิชาการ 2556
915 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
916 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
917 โครงการธรรมสัญจร 2555
918 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
919 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
920 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
921 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
922 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
923 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
924 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
925 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
926 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
927 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
928 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
929 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
930 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
931 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
932 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
933 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
934 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
935 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
936 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
937 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
938 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
939 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
940 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
941 ศึกษาดูงานภูไท
942 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
943 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
944 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
945 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
946 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
947 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
948 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
949 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
950 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
951 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
952 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
953 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
954 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
955 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
956 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
957 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
958 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
959 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
960 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
961 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
962 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
963 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
964 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
965 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
966 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
967 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
968 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
969 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
970 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
971 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
972 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
973 การจองห้องประชุม
974 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
975 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
976 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
977 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
978 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
979 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
980 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
981 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
982 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
983 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
984 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
985 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
986 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
987 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
988 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
989 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
990 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
991 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
992 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
993 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
994 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
995 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
996 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
997 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
998 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
999 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1000 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1001 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1002 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1003 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1004 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1005 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1006 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1007 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1008 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1009 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1010 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1011 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1012 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1013 วันก่อตั้ง มมร.อส
1014 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1015 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1016 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1017 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1018 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1019 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1020 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1021 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1022 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1023 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1024 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1025 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1026 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1027 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1028 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1029 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1030 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1031 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1032 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1033 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1034 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1035 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1036 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1037 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1038 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1039 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1040 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1041 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1042 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1043 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1044 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1045 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1046 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1047 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1048 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1049 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1050 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1051 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1052 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1053 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1054 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1055 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1056 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1057 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1058 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1059 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1060 อบรมธรรมศึกษา 2555
1061 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1062 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1063 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1064 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1065 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1066 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1067 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1068 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1069 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1070 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1071 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1072 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1073 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1074 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1075 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1076 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1077 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1078 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1079 test
1080 test
1081 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1082 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1083 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1084 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1085 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1086 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1087 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1088 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1089 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1090 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1091 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1092 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1093 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1094 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1095 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1096 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1097 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1098 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1099 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1100 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1101 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1102 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1103 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1104 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1105 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1106 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1107 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1108 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1109 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1110 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1111 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1112 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1113 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1114 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1115 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1116 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1117 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1118 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1119 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1120 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1121 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1122 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1123 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1124 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1125 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1126 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1127 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1128 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1129 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1130 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1131 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1132 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1133 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1134 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1135 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1136 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1137 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1138 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1139 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1140 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1141 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1142 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1143 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1144 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1145 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1146 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1147 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1148 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1149 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1150 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1151 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1152 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1153 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1154 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1155 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1156 ประชุมสภาวิชาการ
1157 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1158 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1159 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1160 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1161 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1162 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1163 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1164 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1165 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1166 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1167 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1168 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1169 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1170 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1171 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1172 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1173 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1174 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1175 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1176 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1177 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1178 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1179 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1180 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1181 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1182 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1183 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1184 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1185 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1186 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1187 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
1188 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
1189 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
1190 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
1191 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
1192 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
1193 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
1194 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
1195 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
1196 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
1197 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
1198 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1199 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
1200 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
1201 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
1202 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
1203 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
1204 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
1205 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1206 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
1207 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1208 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1209 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
1210 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
1211 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
1212 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
1213 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
1214 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
1215 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
1216 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
1217 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
1218 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
1219 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1220 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
1221 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
1222 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
1223 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
1224 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
1225 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
1226 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
1227 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
1228 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
1229 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
1230 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
1231 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
1232 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
1233 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
1234 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
1235 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
1236 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
1237 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
1238 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
1239 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
1240 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
1241 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
1242 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
1243 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
1244 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
1245 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
1246 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
1247 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
1248 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
1249 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
1250 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
1251 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
1252 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
1253 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
1254 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
1255 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
1256 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
1257 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
1258 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
1259 หลักสูตรที่เปิดสอน
1260 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
1261 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1262 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
1263 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
1264 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
1265 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
1266 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1267 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
1268 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
1269 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1270 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
1271 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
1272 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
1273 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
1274 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1275 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
1276 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
1277 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1278 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
1279 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
1280 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
1281 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
1282 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
1283 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
1284 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
1285 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
1286 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
1287 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1288 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
1289 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
1290 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
1291 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
1292 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
1293 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1294 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1295 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
1296 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
1297 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
1298 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
1299 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
1300 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
1301 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
1302 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
1303 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1304 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
1305 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
1306 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1307 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
1308 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
1309 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
1310 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
1311 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
1312 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
1313 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
1314 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1315 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
1316 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
1317 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
1318 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
1319 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1320 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1321 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
1322 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
1323 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
1324 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1325 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1326 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1327 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1328 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1329 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
1330 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
1331 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
1332 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
1333 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
1334 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1335 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
1336 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
1337 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
1338 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
1339 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1340 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1341 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
1342 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
1343 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1344 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
1345 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
1346 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
1347 ถวายเก้าอี้
1348 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
1349 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
1350 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
1351 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
1352 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
1353 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1354 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
1355 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
1356 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1357 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
1358 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
1359 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
1360 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
1361 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
1362 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
1363 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
1364 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
1365 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
1366 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1367 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
1368 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
1369 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
1370 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
1371 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
1372 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
1373 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
1374 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
1375 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1376 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
1377 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
1378 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1379 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
1380 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
1381 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
1382 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
1383 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1384 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1385 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
1386 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
1387 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
1388 สอบวันสุดท้าย 2-2554
1389 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
1390 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
1391 Computer Training Course
1392 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
1393 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
1394 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
1395 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
1396 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1397 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1398 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1399 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
1400 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
1401 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
1402 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
1403 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
1404 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1405 งานปัจฉิมนิเทศ
1406 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
1407 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1408 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
1409 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
1410 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
1411 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
1412 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1413 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
1414 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1415 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
1416 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
1417 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
1418 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
1419 กิจกรรมโต้วาที
1420 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
1421 Big Cleaning Day
1422 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
1423 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
1424 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
1425 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
1426 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
1427 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1428 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
1429 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
1430 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
1431 ประชุมธรรมยาตรา
1432 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
1433 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
1434 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
1435 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
1436 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
1437 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
1438 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
1439 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1440 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
1441 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
1442 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1443 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
1444 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
1445 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
1446 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
1447 ธรรมดายาตรา
1448 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
1449 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1450 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1451 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1452 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1453 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1454 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
1455 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
1456 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
1457 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
1458 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
1459 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1460 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
1461 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
1462 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
1463 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1464 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
1465 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
1466 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
1467 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
1468 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
1469 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
1470 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
1471 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
1472 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
1473 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
1474 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
1475 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1476 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
1477 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
1478 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
1479 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
1480 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
1481 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
1482 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
1483 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
1484 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
1485 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
1486 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
1487 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1488 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
1489 ค่ายวิชาภาษาไทย
1490 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
1491 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
1492 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
1493 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1494 Course อบรม มมร.อส.
1495 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1496 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
1497 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
1498 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
1499 สอบธรรมศึกษา 2554
1500 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
1501 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
1502 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1503 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
1504 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1505 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
1506 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
1507 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
1508 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
1509 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
1510 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
1511 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
1512 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
1513 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
1514 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
1515 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
1516 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
1517 รวมตารางสอน 2/2554
1518 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
1519 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1520 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
1521 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
1522 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
1523 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
1524 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1525 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
1526 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
1527 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
1528 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
1529 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
1530 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1531 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
1532 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1533 จุลินทรีย์บอล
1534 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
1535 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
1536 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
1537 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
1538 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
1539 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1540 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
1541 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
1542 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1543 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
1544 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
1545 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
1546 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
1547 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1548 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
1549 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
1550 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
1551 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
1552 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
1553 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
1554 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1555 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
1556 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1557 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
1558 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
1559 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
1560 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
1561 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
1562 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
1563 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
1564 การทำบุญวิถีพุทธ
1565 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
1566 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1567 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
1568 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
1569 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1570 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
1571 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
1572 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
1573 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1574 ตรวจรับรถตู้
1575 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
1576 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
1577 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
1578 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
1579 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
1580 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1581 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
1582 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
1583 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
1584 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
1585 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
1586 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
1587 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
1588 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
1589 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
1590 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1591 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
1592 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
1593 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
1594 Media Production MBUISC 2011
1595 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
1596 งานกีฬาสี 2554
1597 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
1598 Easy Khmathana Practisng Subject
1599 วันพระอาชีวะฟังธรรม
1600 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
1601 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
1602 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
1603 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
1604 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
1605 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
1606 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
1607 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1608 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
1609 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
1610 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
1611 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
1612 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
1613 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
1614 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
1615 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อาคารเรียนและหอสมุด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา