gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ Print
There are no translations available.


ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2554 ชมรมวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหา'ลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่่ 7 สิงหาคม 2554 ซึ่งผลการการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโ​ปงลาง รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ณ เวทีอาคารสมบัติ คุรุพันธุ์ นันทนาการ
Read more...
 
งานเทศกาลไหม ปรเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2555 Print
There are no translations available.


เมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วม ในงานเทศกาลไหม ปรเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดขอนแก่น ประจำปี 2555 นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย   และงานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์  ได้จัดกิจกรรม ขบวนแห่งานไหมในวันนี้ โดยในช่วงบ่ายเป็นการเดินขบวนแห่สืบสานและอนุรักษ์วัฒน์ธรรม โดยเริ่มจากหน้ามหาลัย จนถึงศาลากลางจังหวัด  เป็น ขบวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานไหม มมร.อส
Read more...
 
โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุ Print
There are no translations available.


 เมื่อวันที่  25 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุขึ้น ณ ห้องประชุม 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และโครงการนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและผลิตรายการวิทยุ กระจายเสียง และ สามารถจัดรายการวิทยุได้อย่าง มืออาชีพ
Read more...
 
สำนักงานตรวจสอบภายใน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยบุคลากรประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเป็นประธาน นายเอกชาตรี สุขเสน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล พัสดุ การเงินและบัญชี
Read more...
 
โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2562 Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ. ดร. ไพโรจน์ บัวสุข และคณะ ได้จัดโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้พระนักศึกษาภาคบรรพชิต และ นักศึกษาภาคปกติ English Camp ได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเผยแผ่ธรรมะ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยในวันนี้ มีนางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย นักศึกษาศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรในงาน
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 3 of 396

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC