gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม Print
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น ในการเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระโสภณวิสุทธิคุณ วิ. (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) พร้อมการต้อนรับจากศิษยานุศิษย์จากวัดป่าวิเวกธรรมและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
Read more...
 
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ มมร.อส. Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาวิรุธ วิโรจโน ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานโครงการ พร้อมทั้งได้ฟังบรรยายพิเศษ โดยพระครูวินัยธรเชาว์พิทย์ สุธีโร ในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติกรรมฐาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
Read more...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส. Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 2 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 11 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
Read more...
 
กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก) Print
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมงานกีฬาในวันนี้ ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดงานกีฬา โดยมีกิจกรรม ตุ้มโฺฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร มมร และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายเมือง ร่วมให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมทั้งการแสดงจากวิทยาเขตต่างๆ มากมาย ซึ่งงานตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม
Read more...
 
ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี อ.ชุลีพร นาหัวนิล นายจักราวุธ แซ่แต้ พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์ ร่วมถวายน้ำปานะในครั้งนี้
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 8 of 396

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC