gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561 Print
There are no translations available.

 เมื่้อวันที่ 10 มกราคม 2561 พระครูปลัดธรรมภิสมัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกแนะแนวเกี่ยวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาตามสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
Read more...
 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560 Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 4  และ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 โดยในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
Read more...
 
แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม Print
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้แนะแนวรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และบรรยายธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
Read more...
 
ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560 Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม ทั้งในส่วนผู้บริหารพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระครูธรรมาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน และบุคลากรวิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองบัวและศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้
Read more...
 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work ในรายวิชา English for Teachers (ED1086) Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work  ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)  เสนอ อ. ภัทรลดา วงษ์โยธา   ซึ่งผู้เรียนแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตประจำวัน และสามารถแสดงออกโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง พร้อมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสภาพการณ์จริง
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 396

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC