gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
โปงลางอีสาน สัมภาษณ์ในรายการ "คนดีเมืองขอนแก่น" ทางช่อง KTV. Print
There are no translations available.


 พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. พร้อมวงโปงลางอีสาน "หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย" ได้ให้สัมภาษณ์ทางช่อง KTV. ถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัย นำออกรายการ "คนเก่งเมืองขอนแก่น" เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

Read more...
 
ลอยอังคารของท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม ณ แม่น้ำโขง Print
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น นำโดยท่านรองอธิการบดีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. พร้อมด้วยคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัย ในการลอยอังคารของปลัดสุชาติ โคตรทุม ณ แม่น้ำโขง ช่วงบริเวณของพระธาตุกลางน้ำ อ.เมือง จ.หนองคาย

Read more...
 
นักศึกษา มมร. ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งนักศึกษาร่วมในมหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ และนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของนักศึกษาและความเข้มแข็งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่นเอง
Read more...
 
ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 2561 มมร.อส. Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบธรรมศึกษาออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มที่ 3 ตามประกาศ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ 09/2560 ข้อปฏิบัติในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 15 รูป/คน  โดยมีพระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ และ อ.คัมภีรภาพ คงสำรวย เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ
Read more...
 
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ Print
There are no translations available.


เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2556  ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร  พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เวลา 08.30 – 16.00 น.
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 2 of 396

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC