gototopgototop
หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภูมมร.อส.ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด Print

 

 

ในการนี้ หัวหน้าศูนย์การศึกษา ได้ปรึกษาหารือกับนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองบัวลำภู และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการเผยแผ่ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยในปีการศึกษานี้ ม.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จะจัดโครงการต่างๆ หลายโครงการขึ้นภายในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยจะขอความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ต่อไป