gototopgototop
Meeting in preparation to respectfully engage the Buddha's relics Print


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ร่วมประชุม ณ ศาลากาลางจังหวัดขอนแก่น ในการนี้มีนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ในเรื่อง การเตรียมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น