gototopgototop
โปงลางอีสาน สัมภาษณ์ในรายการ "คนดีเมืองขอนแก่น" ทางช่อง KTV. Print
พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. พร้อมวงโปงลางอีสาน "หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย" ได้ให้สัมภาษณ์ทางช่อง KTV. ถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัย นำออกรายการ "คนเก่งเมืองขอนแก่น" เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม