gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
เพิ่มเติมบรรยากาศ โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน Print

 

เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการผลิตสื่อ และรายการทีวี ให้กับบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 5 โดยการดำริขึ้นของพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีและพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารในขณะนั้น และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ โครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณ และที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) ประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาท 

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายพิเศษ 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC