gototopgototop
เพิ่มเติมบรรยากาศ โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน Print

 

เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการผลิตสื่อ และรายการทีวี ให้กับบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 5 โดยการดำริขึ้นของพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีและพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารในขณะนั้น และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ โครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณ และที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) ประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาท 

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายพิเศษ