gototopgototop
อบรมระบบบริการการศึกษา มมร.อส. 2557 Print

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น คณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดส่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557