gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 ประกาศ การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 3/2561
2 รุ่นพี่กลับมาสอนพิเศษ ให้กับรุ่นน้องๆ ช่วงปิดภาคการศึกษา
3 กำหนดการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ 2562
4 กำหนดการ รดน้ำดำหัว สงกรานต์ 2562 มมร.อส.
5 สอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มมร.อส.
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ 2562 มมร.อส.
7 มมร.อส. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก1 นักศึกษาใหม่ 2562
8 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2561 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี1-2 รุ่นเปิดก่อนอาเซียน
9 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ มมร.อส.
10 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 ภาคนอกเวลาราชการ ทุกสาขาวิชา ปี1-4
11 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
12 ใบสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562
14 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2562 มมร.อส.
15 บริการวิชาการ เเก่ผู้ต้องขัง คดียาเสพติด จำนวน 120 คน
16 MBU Chalenge ครั้งที่ 4
17 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
18 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
19 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
20 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
21 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
22 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
23 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
24 ออกประชาสัมพันธ์นักศึกษา 2562
25 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC รุ่น 1 ปี 2562 Test of English for International Communication คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2562
26 สำนักงานตรวจสอบภายใน เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
27 ตารางเรียนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2/2561
28 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Camp 62 ภาคนอกเวลาราชการ
29 ประกาศผลสอบธรรมศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)2561 สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค9 ธ.
30 จับฉลากของขวัญปีใหม่ และร่วมแข่งกีฬาประจำปี 2561 รับปี 2562
31 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2561
32 ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การฝึกภาคปฏิบัติ2 2/2561
33 ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 2/2561
34 กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท 2562
35 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ by Dr.Forrest Parkey, Professor 2561
36 กำหนดการ กิจกรรม “ชีวิต ดนตรี กวี ธรรม”ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
37 โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 และ เกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ
38 ตารางเรียนของนักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่เปิดตามอาเซียน ปี1-2 และ 4
39 กำหนดการ งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 2561
40 ประกาศ การสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
41 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 ปริญญาตรี บรรพชิต คฤหัสถ์ ภาคปกติ
42 ประกาศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
43 การประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑
44 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
45 คู่มือแนวปฏิบัติโปงลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
46 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1-2 (ไม่ตามอาเซ๊ยน)
47 รวมบทความ Proceeding การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
48 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี-เอก ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
49 โครงกำรพัฒนำศักยภำพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6 (ไทย ลำว เมียนมำร์ กัมพูชำ เวียดนำม และจีน) ประจำปี 2561
50 ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะและการเขียนบทความ
51 โครงการวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2561
52 กำหนดการ โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561
53 ตารางเรียนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2561
54 ก.ค.ศ. รับรอง ป.บัณฑิต มมร.
55 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
56 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มมร.อส. 2560
57 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ 2561
58 พระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561
60 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกรอบที่ 3 ภาคปกติ 2561
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอบคัดเลือก 3 ภาคปกติ 2561
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 2561 รอบที่ 1
63 การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ใน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
65 กำหนดการอบรมการเขียน SAR 2561
66 เกณฑ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท
67 เกณฑ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
68 เกณฑ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
69 เกณฑ์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
70 เกณฑ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
71 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) รอบที่ 3
72 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
73 ตารางเรียนปี 1-2 คณะศึกษาศาสตร์ (เปิดก่อนอาเซียน) 2561
74 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2561
75 อาจารย์ประจำหลักสูตรสัมมนาสาขาวิชา นักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก1 2561
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือก 2 : 2561
77 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2560
78 กำหนดการ อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561
79 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2560 ภาคนอกเวลาราชการ
80 ตารางสอบ 2/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์
81 โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ และ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
82 มุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
83 กำหนดการ ปฏิบัติกรรมฐาน พระนักศึกษาบรรพชิต การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5
84 ประกาศสมาคมศิษย์เก่า มมร ภาคอีสาน 2561 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญ
85 มมร.อส. โครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเรไร(บ้านดอนยาง) นักศึกษาปี1 การปกครอง&สังคมสงเคราะห์ 2561
86 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2560
87 กำหนดการ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 - 4 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 6-7-8 เมษายน พุทธศักราช 2561
88 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ มมร.อส. (เย็นซื่น มื่นใจ) ปี 2561 วันที่ 6-7 เมษายน พุทธศักราช 2561
89 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.อส. ประจำปีงบประมาณ 2560
90 โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 (ตอนเช้า วันสอง)
91 โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 มมร.อส.
92 Goodbye Senior Party กิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
93 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
94 กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 จำนวน 109 รูป ณ วัดป่าแสงอรุณ
95 อบรม E-Port : งานประกันคุณภาพการศึกษา
96 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม
97 ติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู รอบ 54 คน
98 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก)
99 ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง
100 เจ้าภาพแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์"
101 แนวข้อสอบธรรมศึกษาย้อนหลัง รวบรวมโดย พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
102 Strentening English Communication Skills และ Scholarly Literature Review for Researchers
103 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2561 มมร.อส.
104 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส.
105 โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
106 ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
107 กำหนดการโครงการแนะแนวการสอบบรรจุครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
108 ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรพชิตรับทุนการศึกษา 2560
109 บริจาคโลหิต 2/2560 มมร.อส.
110 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา
111 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561
112 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560
113 โครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ2 2560
114 ตารางเรียนเทอม 2/2560 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
115 “แสนศิษย์ร่ำโศกกราน กราบไหว้” ถวายแด่ ... พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
116 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560
117 แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
118 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
119 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
120 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
121 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
122 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560
123 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)
124 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู: ฝึกทักษะงานวิชาการหมวดภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการค่ายฝึกทักษะการสอน English Camp : รายวิชา ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
125 งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2560
126 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)
127 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
128 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี มมร.อส. ภาคปกติ 2560
129 กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 2560
130 ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
131 งานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน “วันก่อตั้ง มมร.อส.: ทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า รุ่นพี่รุ่นน้อง”
132 การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและระดับวิทยาเขต มมร.อส.
133 ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560
134 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี โท เอก ปกติและพิเศษ 2560
135 กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ กพ 2560
136 กำหนดการ อบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 2560
137 กิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
138 กำหนดการการใช้ห้องสัมมนาสาขาวิชา
139 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
140 กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
141 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2560
142 กำหนดการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2560
143 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1-2560
144 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก 2560
146 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ ภาคพิเศษ รอบที่1 และ 2
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รอบที่ 2 2560
148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2560 รอบที่ 1
149 ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีมอบใบระเบียนผลการศึกษา
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2560
151 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.
152 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานประเมินตัวเอง
153 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2560
154 กำหนดการ โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์
155 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland
156 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่
157 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3
158 กำหนดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปี 4 2560
159 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
160 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
161 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
162 พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ส่วนกลาง
163 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559
164 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 18-19 พฤษภาคม 2560
165 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
166 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
167 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่
168 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
169 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
170 งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
171 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
172 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2560
173 กำหนดการกิจกรรมรดน้ำดำหัวและการประกวดแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย 2560 + แข่งขันประกวดบทโคลง
174 บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
175 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2560
176 เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน ... “วันรดน้ำดำหัว: สงกรานต์ และทอดผ้าป่า มมร.อส.”
177 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
178 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาทำการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
179 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมภาคพิเศษ 2560
180 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
181 กำหนดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
182 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
183 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูป คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ธ. ร่วมกับ มมร.อส.
184 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4
185 ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
186 หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
187 พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
188 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
189 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมออคิด 2560
190 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
191 กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
192 โครงการค่ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
193 แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา มมร.2560
194 ประกาศผลการแข่งขัน โครงการมาฆบูชา 2560 มมร.อส.
195 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
196 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
197 แจ้งการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
198 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
199 ทัศนศึกษาภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
200 คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
201 แผนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
202 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 30
203 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 31
204 เรื่องการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางและหมอลำ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559
205 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการจริยธรรมสัญจร 2560
206 ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2559
207 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
208 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
209 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ
210 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ
211 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559
212 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559 (วันที่ 23 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน)
213 งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559
214 บรรยากาศ เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ
215 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2559
216 กำหนดการวันก่่อตั้ง มมร.อส. 2559
217 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
218 ถวายภัตตาหารเพลและเก้าอี้พระคณาจารย์และพระนักศึกษา
219 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2559 ปริญญาตรี ภาคปกติ
220 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน : 2559
221 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปี 1-4 (ภาคปกติ) 2559
222 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส.
223 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง 2559
224 ตารางนิเทศ 2/2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
225 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4 1/2559
226 โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
227 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
228 ตารางอบรมและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา 2559
229 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559
230 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
231 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
232 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
233 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1/2559
234 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มมร.อส.
235 กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
236 รวม SAR
237 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสาม)
238 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสอง)
239 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันแรก)
240 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
241 พิธีฌาปานกิจศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
242 กำหนดการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 1-4
243 สวดอภิธรรมศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
244 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สี่)
245 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
246 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 3
247 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559
248 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง)
249 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สาม)
250 กำหนดการ พิธีไหว้ครู มมร.อส. 2559
251 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมแบ่งปัน ฉันพี่น้อง
252 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559 วันที่สอง
253 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559
254 หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
255 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
256 กำหนดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มมร.อส.2559
257 ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559
258 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน) ครั้งที่ ๔
259 Empowering English skills for teachers and staff in preparing for (DBPM)
260 พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส.
261 Activities held to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 at MBUISC.
262 English Preparation Program for Newcomers: Holding on 8-10 August 2016 by Faculty of society program in political science at MBUISC
263 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์และประเพณีเชียร์กลาง 2559
264 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2559
265 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม) วันแรก
266 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง จากคณาจารย์วิทยาเขตต่างๆ (วันแรก)
267 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2559
268 กำหนดการอบรมธรรมะ ประจำปี 2559
269 "การแข่งขันสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษาอังกฤษ" และ “ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ” สำหรับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
270 ตารางสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 2559 มมร.อส.
271 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
272 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
273 ที่ 30/2559 ประกาศวัดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
274 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2559
275 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม)
276 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่านนักศึกษา
277 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 2559
278 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559
279 พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เยี่ยมผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
280 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2559 (รอบสอง)
281 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนบ้านโนนทัน
282 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
283 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง ...
284 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
285 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
286 อบรมการเขียน Self Assessment Report SAR
287 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. รอบที่ 2
288 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)
289 เมื่อสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 We speak English อยากเรียนพิเศษ
290 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
291 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาท่าพระ ร.ร. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ร.ร.บ้านเหล่านกชุม
292 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559
293 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส.
294 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่สอง
295 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
296 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
297 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาล้อม
298 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพิมพ์ในวิทย์
299 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
300 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
301 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
302 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
303 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
304 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
305 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ
306 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
307 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
308 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
309 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
310 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
311 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
312 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
313 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
314 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
315 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
316 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
317 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
318 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยชันวิทยา
319 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
320 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
321 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
322 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
323 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
324 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
325 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชัน
326 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
327 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
328 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
329 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
330 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
331 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
332 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
333 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองแวงยาว
334 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีมงคล
335 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านศุภชัย
336 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวขัว
337 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนาค
338 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
339 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
340 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
341 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรง
342 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
343 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
344 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Wat Sirimongkil School
345 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Ban Huai honghai Prachasan School
346 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Songpuahongdua School
347 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
348 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
349 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
350 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
351 Educational Supervision: Early Childhood Education Program at Anubankhonkaen School
352 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
353 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
354 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ้านหินลาดวังตอ
355 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบ้านโนนสังป่ารัง
356 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคาร
357 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านผักหนาม
358 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังโพน
359 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกลางวิทยา
360 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
361 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
362 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณะ
363 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
364 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
365 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
366 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
367 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
368 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูลู
369 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง
370 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองพิทยาคม
371 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตวงพร
372 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนด้วงหนองหญ้ารังกา
373 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
374 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
375 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
376 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
377 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. ขามแก่นนคร ร.ร. นครขอนแก่น ร.ร. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ และ ร.ร.พระกุมารเยซู
378 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
379 แจ้งปิดระบบบริการการศึกษา
380 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา)
381 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รร. สนามบิน รร.บ้านยางคำ รร.ฝางวิทยายน รร.บ้านทุ่ม
382 รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
383 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2559
384 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
385 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
386 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านคำบง
387 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนท่าพระ
388 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
389 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
390 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
391 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
392 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
393 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านนาคำปุ่ม
394 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง
395 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
396 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
397 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
398 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
399 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
400 ฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล
401 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
402 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
403 พิธีฌาปนกิจ บิดาของนางสาวสุภาวัลย์ สะใบหอม
404 บรรยายกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
405 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
406 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนบ้านแท่นประจัน รร.บ้านสามสวนวิทยา รร.บ้านวังหิน
407 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
408 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
409 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
410 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
411 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
412 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
413 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
414 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
415 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
416 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลโนนหนองวัด
417 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลวัดกลาง
418 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
419 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
420 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
421 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
422 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
423 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
424 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
425 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
426 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
427 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
428 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
429 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
430 มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
431 เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
432 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
433 ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
434 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
435 มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
436 บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
437 กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
438 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
439 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน
440 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ
441 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
442 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
443 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
444 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
445 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
446 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
447 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
448 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
449 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
450 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
451 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
452 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
453 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
454 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
455 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
456 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
457 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
458 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
459 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
460 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
461 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
462 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
463 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
464 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
465 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
466 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
467 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
468 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
469 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
470 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
471 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
472 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
473 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
474 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
475 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
476 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
477 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
478 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
479 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
480 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
481 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
482 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
483 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
484 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
485 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
486 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
487 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
488 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
489 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
490 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
491 การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
492 การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
493 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
494 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
495 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
496 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
497 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
498 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
499 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
500 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
501 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
502 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
503 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
504 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
505 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
506 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
507 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
508 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
509 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
510 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
511 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
512 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
513 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
514 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
515 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
516 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
517 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
518 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
519 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
520 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
521 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
522 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
523 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
524 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
525 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
526 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
527 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
528 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21
529 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
530 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
531 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
532 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
533 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
534 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
535 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
536 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
537 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
538 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
539 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
540 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
541 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
542 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
543 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
544 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
545 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
546 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
547 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
548 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
549 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
550 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
551 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
552 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
553 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
554 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
555 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
556 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
557 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
558 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
559 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
560 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
561 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
562 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
563 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
564 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
565 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
566 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
567 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
568 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2559
569 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
570 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
571 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
572 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2559
573 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
574 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
575 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
576 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
577 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
578 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
579 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
580 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
581 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
582 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
583 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
584 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
585 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
586 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
587 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
588 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
589 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
590 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
591 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
592 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
593 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
594 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
595 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
596 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
597 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
598 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
599 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
600 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
601 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
602 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
603 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
604 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
605 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
606 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
607 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
608 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
609 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
610 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
611 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
612 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ
613 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
614 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
615 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
616 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
617 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
618 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
619 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
620 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
621 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
622 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
623 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
624 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
625 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
626 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
627 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
628 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
629 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
630 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
631 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
632 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
633 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
634 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
635 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
636 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
637 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
638 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
639 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
640 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
641 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
642 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
643 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
644 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
645 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
646 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
647 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
648 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
649 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
650 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
651 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
652 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
653 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
654 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
655 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
656 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
657 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
658 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
659 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
660 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
661 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
662 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2559
663 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
664 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
665 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
666 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
667 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
668 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
669 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
670 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
671 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
672 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
673 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
674 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
675 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
676 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
677 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
678 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
679 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
680 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
681 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
682 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
683 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
684 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
685 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
686 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
687 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
688 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
689 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
690 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
691 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
692 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
693 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
694 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
695 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
696 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
697 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
698 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
699 อบรมการจัดทำ มคอ 7
700 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
701 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
702 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
703 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
704 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
705 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
706 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
707 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
708 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
709 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
710 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
711 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
712 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
713 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
714 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
715 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
716 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
717 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
718 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
719 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
720 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
721 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
722 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
723 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
724 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
725 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
726 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
727 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
728 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
729 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
730 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
731 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
732 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
733 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
734 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
735 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
736 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
737 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
738 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
739 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
740 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
741 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
742 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
743 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
744 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
745 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
746 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
747 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
748 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
749 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
750 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
751 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
752 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
753 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
754 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
755 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
756 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
757 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
758 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
759 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
760 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
761 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
762 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
763 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
764 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
765 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
766 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
767 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
768 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
769 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
770 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
771 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
772 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
773 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
774 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
775 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
776 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
777 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
778 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
779 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
780 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
781 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
782 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
783 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
784 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
785 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
786 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
787 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
788 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
789 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
790 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
791 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
792 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
793 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
794 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
795 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
796 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
797 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
798 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
799 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
800 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
801 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
802 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
803 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
804 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
805 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
806 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
807 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
808 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
809 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
810 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
811 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
812 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
813 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
814 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
815 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
816 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
817 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
818 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
819 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
820 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
821 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
822 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
823 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
824 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
825 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
826 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
827 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
828 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
829 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
830 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
831 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
832 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
833 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
834 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
835 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
836 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
837 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
838 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
839 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
840 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
841 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
842 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
843 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
844 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
845 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
846 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
847 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
848 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
849 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
850 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
851 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
852 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
853 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
854 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
855 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
856 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
857 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
858 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
859 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
860 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
861 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
862 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
863 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
864 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
865 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
866 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
867 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
868 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
869 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
870 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
871 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
872 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
873 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
874 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
875 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
876 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
877 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
878 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
879 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
880 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
881 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
882 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
883 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
884 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
885 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
886 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
887 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
888 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
889 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
890 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
891 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
892 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
893 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
894 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
895 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
896 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
897 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
898 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
899 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
900 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
901 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
902 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
903 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
904 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
905 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
906 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
907 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
908 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
909 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
910 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
911 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
912 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
913 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
914 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
915 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
916 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
917 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
918 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
919 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
920 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
921 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
922 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
923 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
924 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
925 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
926 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
927 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
928 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
929 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
930 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
931 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
932 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
933 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
934 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
935 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
936 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
937 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
938 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
939 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
940 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
941 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
942 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
943 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
944 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
945 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
946 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
947 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
948 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
949 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
950 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
951 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
952 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
953 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
954 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
955 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
956 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
957 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
958 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
959 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
960 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
961 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
962 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
963 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
964 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
965 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
966 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
967 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
968 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
969 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
970 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
971 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
972 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
973 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
974 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
975 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
976 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
977 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
978 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
979 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
980 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
981 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
982 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
983 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
984 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
985 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
986 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
987 อบรมธรรมศึกษา 2557
988 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
989 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
990 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
991 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
992 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
993 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
994 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
995 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
996 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
997 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
998 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
999 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
1000 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
1001 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1002 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
1003 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
1004 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
1005 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
1006 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1007 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
1008 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
1009 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
1010 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
1011 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
1012 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
1013 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
1014 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
1015 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1016 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1017 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
1018 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
1019 รับสมัครครูพระ 2558
1020 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
1021 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
1022 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
1023 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
1024 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
1025 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
1026 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
1027 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
1028 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
1029 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
1030 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
1031 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
1032 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
1033 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
1034 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
1035 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
1036 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1037 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1038 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1039 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1040 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
1041 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
1042 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
1043 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
1044 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
1045 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
1046 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1047 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
1048 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
1049 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
1050 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
1051 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
1052 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
1053 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
1054 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
1055 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1056 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
1057 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
1058 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
1059 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
1060 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
1061 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
1062 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1063 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
1064 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
1065 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1066 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
1067 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
1068 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
1069 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
1070 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
1071 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
1072 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
1073 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
1074 กยศ
1075 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
1076 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
1077 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1078 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1079 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
1080 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
1081 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
1082 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
1083 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
1084 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
1085 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
1086 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
1087 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
1088 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
1089 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
1090 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1091 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
1092 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
1093 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
1094 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
1095 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
1096 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
1097 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
1098 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
1099 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
1100 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
1101 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
1102 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
1103 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
1104 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1105 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
1106 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
1107 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
1108 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
1109 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
1110 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
1111 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
1112 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1113 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
1114 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
1115 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
1116 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
1117 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
1118 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
1119 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1120 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1121 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
1122 National and Internaltional Research Conference 2014
1123 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
1124 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1125 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
1126 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
1127 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1128 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
1129 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1130 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1131 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
1132 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
1133 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1134 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
1135 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
1136 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
1137 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
1138 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
1139 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
1140 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
1141 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
1142 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
1143 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
1144 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
1145 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1146 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1147 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
1148 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
1149 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
1150 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
1151 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
1152 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
1153 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
1154 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1155 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
1156 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
1157 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
1158 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
1159 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
1160 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
1161 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
1162 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1163 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
1164 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
1165 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
1166 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
1167 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
1168 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1169 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
1170 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
1171 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
1172 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
1173 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
1174 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
1175 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
1176 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
1177 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1178 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
1179 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
1180 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1181 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1182 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1183 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
1184 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1185 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
1186 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1187 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
1188 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
1189 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
1190 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
1191 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
1192 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
1193 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
1194 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1195 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
1196 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
1197 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
1198 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
1199 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
1200 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
1201 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
1202 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
1203 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
1204 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
1205 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1206 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1207 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
1208 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
1209 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
1210 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1211 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1212 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1213 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1214 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1215 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
1216 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1217 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
1218 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
1219 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1220 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
1221 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1222 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
1223 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1224 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1225 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
1226 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
1227 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1228 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1229 test pdf
1230 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
1231 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
1232 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
1233 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
1234 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
1235 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
1236 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1237 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
1238 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
1239 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
1240 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
1241 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
1242 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
1243 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
1244 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1245 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
1246 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
1247 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
1248 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1249 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1250 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1251 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
1252 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
1253 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1254 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
1255 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
1256 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1257 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
1258 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
1259 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
1260 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
1261 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
1262 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
1263 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
1264 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
1265 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1266 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
1267 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
1268 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
1269 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
1270 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1271 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
1272 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
1273 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
1274 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
1275 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1276 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
1277 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
1278 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
1279 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
1280 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
1281 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
1282 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1283 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1284 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
1285 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
1286 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
1287 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
1288 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
1289 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
1290 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
1291 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
1292 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
1293 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
1294 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1295 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
1296 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
1297 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
1298 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
1299 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
1300 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1301 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
1302 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
1303 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1304 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
1305 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1306 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
1307 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
1308 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
1309 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
1310 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
1311 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
1312 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1313 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
1314 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
1315 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
1316 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
1317 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1318 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
1319 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
1320 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
1321 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1322 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
1323 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
1324 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
1325 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
1326 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
1327 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
1328 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
1329 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
1330 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
1331 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
1332 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
1333 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
1334 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1335 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
1336 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
1337 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
1338 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
1339 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
1340 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
1341 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
1342 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1343 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
1344 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
1345 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
1346 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
1347 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
1348 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
1349 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
1350 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
1351 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
1352 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
1353 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
1354 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
1355 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2559
1356 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
1357 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1358 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1359 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
1360 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
1361 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
1362 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1363 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
1364 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
1365 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1366 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
1367 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
1368 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
1369 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1370 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
1371 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
1372 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
1373 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
1374 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
1375 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
1376 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
1377 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1378 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
1379 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
1380 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
1381 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
1382 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1383 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
1384 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
1385 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
1386 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
1387 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
1388 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1389 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
1390 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
1391 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
1392 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
1393 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
1394 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1395 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
1396 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1397 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1398 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
1399 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
1400 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
1401 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
1402 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
1403 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
1404 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1405 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
1406 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
1407 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1408 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
1409 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
1410 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
1411 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
1412 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1413 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
1414 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
1415 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
1416 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1417 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1418 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1419 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
1420 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1421 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1422 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
1423 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
1424 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
1425 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
1426 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
1427 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1428 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
1429 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
1430 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
1431 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1432 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
1433 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
1434 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
1435 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
1436 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
1437 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1438 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
1439 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
1440 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1441 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
1442 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1443 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1444 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
1445 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
1446 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
1447 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1448 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
1449 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
1450 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
1451 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
1452 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
1453 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
1454 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
1455 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1456 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1457 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1458 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1459 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1460 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1461 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1462 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1463 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1464 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1465 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1466 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1467 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1468 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1469 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1470 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1471 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1472 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1473 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1474 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1475 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1476 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1477 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1478 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1479 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1480 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1481 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1482 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1483 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1484 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1485 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1486 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1487 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1488 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1489 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1490 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1491 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1492 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1493 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1494 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1495 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1496 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1497 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1498 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1499 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1500 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1501 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1502 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1503 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1504 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1505 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1506 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1507 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1508 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1509 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1510 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1511 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1512 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1513 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1514 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1515 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1516 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1517 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1518 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1519 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1520 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1521 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1522 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1523 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1524 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1525 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1526 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1527 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1528 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1529 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1530 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1531 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1532 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1533 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1534 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1535 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1536 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1537 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1538 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1539 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1540 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1541 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1542 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1543 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1544 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1545 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1546 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1547 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1548 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1549 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1550 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1551 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1552 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1553 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1554 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1555 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1556 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1557 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1558 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1559 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1560 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1561 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1562 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1563 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1564 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1565 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1566 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1567 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1568 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1569 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1570 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1571 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1572 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1573 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1574 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1575 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1576 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1577 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1578 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1579 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1580 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1581 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1582 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1583 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1584 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1585 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1586 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1587 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1588 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1589 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1590 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1591 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1592 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1593 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1594 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1595 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1596 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1597 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1598 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1599 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1600 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1601 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1602 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1603 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1604 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1605 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1606 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1607 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1608 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1609 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1610 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1611 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1612 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1613 ศูนย์บริการวิชาการ
1614 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1615 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1616 งานวันบูรพาจารย์3
1617 งานบูรพาจารย์2
1618 งานวันบูรพาจารย์
1619 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1620 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1621 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1622 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1623 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1624 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1625 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1626 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1627 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1628 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1629 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1630 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1631 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1632 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1633 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1634 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1635 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1636 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1637 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1638 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1639 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1640 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1641 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1642 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1643 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1644 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1645 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1646 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1647 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1648 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1649 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1650 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1651 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1652 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1653 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1654 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1655 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1656 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1657 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1658 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1659 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1660 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1661 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1662 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1663 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1664 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1665 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1666 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1667 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1668 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1669 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1670 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1671 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1672 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1673 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1674 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1675 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1676 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1677 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1678 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1679 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1680 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1681 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1682 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1683 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1684 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1685 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1686 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1687 Moral & ethics training at Mahamakut Buddhist University Demonstration School (MBUD)
1688 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1689 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1690 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1691 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1692 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1693 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1694 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1695 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1696 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1697 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1698 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1699 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1700 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1701 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1702 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1703 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1704 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1705 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1706 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1707 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1708 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1709 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1710 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1711 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1712 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1713 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1714 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1715 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1716 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1717 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1718 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1719 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1720 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1721 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1722 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1723 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1724 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1725 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1726 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1727 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1728 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1729 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1730 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1731 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1732 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1733 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1734 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1735 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1736 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1737 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1738 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1739 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1740 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1741 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1742 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1743 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1744 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1745 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1746 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1747 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1748 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1749 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1750 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1751 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1752 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1753 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1754 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1755 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1756 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1757 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1758 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1759 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1760 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1761 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1762 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1763 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1764 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1765 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1766 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1767 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1768 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1769 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1770 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1771 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1772 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1773 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1774 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1775 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1776 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1777 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1778 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1779 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1780 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1781 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1782 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1783 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1784 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1785 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1786 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1787 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1788 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1789 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1790 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1791 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1792 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1793 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1794 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1795 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1796 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1797 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1798 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1799 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1800 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1801 test report
1802 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1803 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1804 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1805 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1806 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1807 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1808 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1809 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1810 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1811 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1812 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1813 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1814 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1815 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1816 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1817 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1818 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1819 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1820 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1821 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1822 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1823 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1824 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1825 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1826 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1827 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1828 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1829 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1830 โครงการธรรมสัญจร 2555
1831 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1832 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1833 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1834 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1835 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1836 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1837 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์
1838 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1839 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1840 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1841 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1842 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1843 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1844 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1845 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1846 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1847 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1848 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1849 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1850 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1851 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1852 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1853 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1854 ศึกษาดูงานภูไท
1855 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1856 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1857 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1858 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1859 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1860 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1861 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1862 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1863 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1864 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1865 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1866 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1867 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1868 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1869 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1870 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1871 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1872 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1873 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1874 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1875 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1876 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1877 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1878 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1879 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1880 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1881 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1882 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1883 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1884 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1885 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1886 การจองห้องประชุม
1887 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1888 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1889 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1890 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1891 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1892 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1893 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1894 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1895 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1896 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1897 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1898 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1899 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1900 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1901 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1902 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1903 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1904 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1905 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1906 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1907 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1908 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1909 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1910 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1911 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1912 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1913 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1914 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1915 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1916 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1917 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1918 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1919 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1920 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1921 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1922 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1923 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1924 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1925 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1926 วันก่อตั้ง มมร.อส
1927 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1928 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1929 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1930 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1931 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1932 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1933 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1934 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1935 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1936 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1937 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1938 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1939 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1940 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1941 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1942 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1943 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1944 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1945 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1946 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1947 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1948 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1949 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1950 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1951 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1952 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1953 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1954 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1955 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1956 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1957 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1958 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1959 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1960 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1961 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1962 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1963 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1964 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1965 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1966 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1967 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1968 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1969 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1970 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1971 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1972 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1973 อบรมธรรมศึกษา 2555
1974 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1975 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1976 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1977 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1978 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1979 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1980 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1981 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1982 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1983 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1984 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1985 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1986 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1987 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1988 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1989 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1990 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1991 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1992 test
1993 test
1994 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1995 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1996 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1997 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1998 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1999 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
2000 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
2001 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
2002 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
2003 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
2004 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
2005 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
2006 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
2007 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
2008 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
2009 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
2010 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
2011 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
2012 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
2013 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
2014 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
2015 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
2016 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
2017 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
2018 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
2019 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
2020 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
2021 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
2022 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
2023 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
2024 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
2025 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
2026 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
2027 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2028 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
2029 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
2030 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
2031 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
2032 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
2033 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
2034 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
2035 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
2036 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
2037 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
2038 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2039 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
2040 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
2041 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
2042 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
2043 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
2044 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
2045 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
2046 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
2047 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
2048 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
2049 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
2050 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2051 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
2052 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
2053 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
2054 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
2055 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
2056 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2057 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
2058 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
2059 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
2060 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
2061 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
2062 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
2063 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
2064 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
2065 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
2066 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
2067 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
2068 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
2069 ประชุมสภาวิชาการ
2070 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
2071 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
2072 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
2073 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
2074 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
2075 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
2076 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
2077 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
2078 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
2079 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
2080 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
2081 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2082 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
2083 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
2084 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
2085 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
2086 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
2087 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
2088 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
2089 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
2090 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
2091 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
2092 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
2093 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
2094 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
2095 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
2096 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
2097 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
2098 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
2099 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
2100 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
2101 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
2102 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
2103 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
2104 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
2105 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
2106 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
2107 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
2108 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
2109 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
2110 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
2111 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2112 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
2113 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
2114 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
2115 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
2116 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
2117 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
2118 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2119 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
2120 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
2121 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
2122 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
2123 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
2124 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
2125 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
2126 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
2127 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
2128 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
2129 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
2130 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
2131 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
2132 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2133 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
2134 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
2135 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
2136 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
2137 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
2138 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
2139 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
2140 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
2141 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
2142 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
2143 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
2144 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
2145 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
2146 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
2147 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
2148 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
2149 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
2150 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2151 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
2152 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
2153 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
2154 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
2155 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
2156 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
2157 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
2158 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
2159 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
2160 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
2161 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
2162 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
2163 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
2164 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
2165 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
2166 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
2167 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
2168 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
2169 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
2170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
2171 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
2172 หลักสูตรที่เปิดสอน
2173 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
2174 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2175 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
2176 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
2177 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
2178 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
2179 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2180 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
2181 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
2182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2183 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
2184 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
2185 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
2186 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
2187 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2188 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
2189 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
2190 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2191 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
2192 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
2193 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
2194 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
2195 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
2196 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
2197 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
2198 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
2199 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
2200 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2201 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
2202 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
2203 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
2204 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
2205 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
2206 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2207 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2208 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
2209 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
2210 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
2211 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
2212 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
2213 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
2214 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
2215 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
2216 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2217 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
2218 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
2219 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2220 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
2221 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
2222 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
2223 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
2224 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
2225 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
2226 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2227 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
2229 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
2230 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2231 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
2232 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2233 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2234 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
2235 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
2236 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
2237 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2238 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2239 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2240 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2241 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
2243 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
2244 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
2245 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2246 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
2247 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2248 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
2249 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
2250 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
2251 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2252 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2253 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2254 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2255 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2256 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2257 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
2258 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2259 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
2260 ถวายเก้าอี้
2261 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
2262 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
2263 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
2264 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2265 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
2266 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2267 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2268 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
2269 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2270 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
2271 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
2272 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2273 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
2274 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
2275 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
2276 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
2277 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
2278 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
2279 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2280 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
2281 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
2282 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
2283 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
2284 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2285 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
2286 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
2287 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
2288 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2289 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
2290 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
2291 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2292 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
2293 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
2294 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
2295 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
2296 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2297 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2298 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
2299 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
2300 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
2301 สอบวันสุดท้าย 2-2554
2302 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
2303 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
2304 Computer Training Course
2305 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
2306 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
2307 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
2308 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
2309 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2310 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2311 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2312 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
2313 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
2314 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
2315 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
2316 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
2317 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2318 งานปัจฉิมนิเทศ
2319 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
2320 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2321 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
2322 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
2323 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
2324 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
2325 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2326 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
2327 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2328 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2329 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
2330 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
2331 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
2332 กิจกรรมโต้วาที
2333 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
2334 Big Cleaning Day
2335 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2336 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
2337 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
2338 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
2339 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
2340 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2341 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
2342 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
2343 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2344 ประชุมธรรมยาตรา
2345 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
2346 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
2347 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
2348 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
2349 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
2350 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
2351 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
2352 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2353 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
2354 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
2355 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
2356 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
2357 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
2358 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
2359 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
2360 ธรรมดายาตรา
2361 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2362 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2363 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2364 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2365 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2366 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2367 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
2368 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
2369 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
2370 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
2371 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
2372 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
2373 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
2374 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
2375 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
2376 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
2377 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2378 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
2379 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
2380 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
2381 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
2382 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
2383 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
2384 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
2385 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
2386 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
2387 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
2388 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
2389 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
2390 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
2391 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
2392 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
2393 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
2394 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
2395 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
2396 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
2397 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
2398 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
2399 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
2400 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2401 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
2402 ค่ายวิชาภาษาไทย
2403 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
2404 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
2405 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
2406 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
2407 Course อบรม มมร.อส.
2408 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2409 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
2410 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
2411 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
2412 สอบธรรมศึกษา 2554
2413 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
2414 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
2415 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2416 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
2417 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2418 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
2419 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
2420 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
2421 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
2422 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
2423 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2424 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2425 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2426 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2427 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2428 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2429 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2430 รวมตารางสอน 2/2554
2431 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2432 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2433 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2434 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2435 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2436 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2437 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2438 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2439 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2440 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2441 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2442 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2443 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2444 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2445 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2446 จุลินทรีย์บอล
2447 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2448 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2449 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2450 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2451 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2452 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2453 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2454 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2455 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2456 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2457 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2458 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2459 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2460 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2461 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2462 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2463 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2464 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2465 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2466 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2467 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2468 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2469 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2470 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2471 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2472 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2473 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2474 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2475 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2476 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2477 การทำบุญวิถีพุทธ
2478 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2479 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2480 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2481 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2482 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2483 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2484 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2485 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2486 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2487 ตรวจรับรถตู้
2488 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2489 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2490 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2491 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2492 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2493 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2494 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2495 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2496 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2497 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2498 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2499 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2500 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2501 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2502 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2503 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2504 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2505 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2506 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2507 Media Production MBUISC 2011
2508 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2509 งานกีฬาสี 2554
2510 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2511 Easy Khmathana Practisng Subject
2512 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2513 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2514 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2515 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2516 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2517 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2518 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2519 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2520 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2521 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2522 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2523 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2524 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2525 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2526 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2527 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2528 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC