gototopgototop
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 Print

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้เข้ารับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ที่เมตตาส่งรายชื่อคัดเลือกให้เป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว ณ "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร