gototopgototop
โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2562 Print

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย รศ. ดร. ไพโรจน์ บัวสุข และคณะ ได้จัดโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้พระนักศึกษาภาคบรรพชิต และ นักศึกษาภาคปกติ English Camp ได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเผยแผ่ธรรมะ และการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยในวันนี้ มีนางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย นักศึกษาศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นวิทยากรในงาน