gototopgototop
ธุดงค์กรรมฐานพระนักศึกษาปี1 มมร.อส. Print
เมื่อวันที่27-29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีโครงการธุดงค์กรรมฐาน พระนักศึกษาชั้นปีที่1 ณ วัดเขาสามยอด  โดยพักปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัด เขาสามยอด อ.เวียงเก่า โดยพระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล (หลวงพ่อประไพร ธัมมปาโล)วัดป่าเขาสามยอด ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์สอนกรรมฐาน หลังจากนั้นได้เดินธุดงค์ ผ่านเทือกเขาภูเวียงมายังวัดและวัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด) อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการฝึกธุดงค์กรรมฐาน โดยพระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโรวัดมกุฏวิมุตติคีรี (วัดภูขาด) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ฝึกกรรมฐาน ในครั้งนี้มีพระคณาจารย์นำโดย พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.,พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหาวิรุธ วิโรจโน ผศ,ดร. นำพาพระนักศึกษา เดินธุดงค์และปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้