gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาทในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีถวายโฉนดที่ดิน แด่ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร.อธิการบดี มมร Print
วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ อุโบสถวัดตรีสวัสดิ์วนาราม อ.ด่านซ้าย จ.เลย หลังพิธีบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี 2564 แล้ว คุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ผู้บริจาคที่ดินผู้อุปถัมภ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มาตลอด 12ปี ได้มีจิตศรัทธามอบที่ดินให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีก
 51ไร 1 งาน 55 ตารางวาโดยได้มอบโฉนดที่ดินถวาย แด่พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร ท่ามกลางผู้บริหาร มมร และคณะสงฆ์
ที่พร้อมกันอนุโมทนา ในวันที่ 6มิถุนายน2564 นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 159 หมู่ที่ 6
ตำบลโพนสูงอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยคุณสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ซึ่งได้บริจาคที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งแรก
จำนวน 38ไร่ 3 งาน 55 ตารางวาและได้ถวายโฉนดที่ดิน เมื่อ11 กุมภาพันธ์2553โดยมีพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีในขณะนั้น
เป็นผู้รับและในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564นี้ท่านพระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดี มมร.ได้จัดพิธีบรรพชสามเณร
โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปี 2564 ขึ้นโดยมีเยาวชนจำนวน 35 คนเข้ารับการบรรพชา
 ณ อุโบสถวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ซึ่งคุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ได้บริจาคที่ดินและสร้างวัดถวายให้คณะสงฆ์ในพื้นที่ติดกับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย เพื่อรองรับจำนวนสามเณรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดูภาพพิธีบรรพชาที่>>>>>>> ภาพเพิ่มเติม ภาพ1 ภาพ

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC