gototopgototop
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับป.โท และ ป.เอก ปีการศึกษา 2564 Print

ปฐมนิเทศวันแรกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ในทุกสาขาวิชา โดยพระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร.เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี และคณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้เข้าพบนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง 5 มิถุนายน 2564