gototopgototop
มมร.อส.มอบของช่วยโควิดแก่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น Print
 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น(ธ)นำโดย พระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัด ขอนแก่นมอบทุน 10,000 บาทร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โดยพระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมมร.มอบของอุปโภคบริโภค พระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสมทบอีก
10,000 บาทบริหารของมมมร.วิทยาเขตอีสานทุกรูปทุกท่าน ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้และร่วมเดินทางเพื่อมอบสิ่งของ ณ เรือนจำกลางจังหวัด
ขอนแก่นและโรงพยาบาลสนามแห่งที่2 พุทธมณฑลขอนแก่น เพื่อมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยโควิด ในดอกาสนี้รองอธิการบดี
วิทยาเขตอีสานได้ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผ่านไปยังผู้ป่วยทุกท่านให้มีกำลังแรงกายแรงใจ ในการต่อสู้กับโรคร้ายในครั้งนี้
 ขอบุญกุศลครั้งนี้ จึงเกิดมีกับทุกท่าน...