gototopgototop
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม Print
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน นำคณะผู้บริหารได้แก่ พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ รศ. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน, พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. รก.ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดีและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพท่าน ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่นและอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน นอกจากนี้พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ รศ. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับแขกที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันนี้ด้วย