gototopgototop
การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมวิสามัญ เพื่อเตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระต่างๆ เช่น การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 การสัมมนาคณะ การปรับพื้นนักศึกษาใหม่ การจัดการศึกษา การปรับปรุงบริเวณมหาวิทยาลัย อาคารใหม่ เป็นต้น