gototopgototop
รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Print

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมทั้ง  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ทุกคน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว ที่ได้รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พทธมณฑล จ.นครปฐม ในพิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556