gototopgototop
สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556 Print
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-15.30 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น  โดยในช่วงเช้า คณาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ  กล่าวพบปะนักศึกษา และ สัมมนาเรื่อง การเรียนการสอนประจำสาขาวิชาการ ให้คำปรึกษานักศึกษา  อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษา ให้แ่ก่กศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต และ คฤหัสถ์


 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษและปฐมวัย

 สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

สาขาวิชาอังกฤษ