gototopgototop
การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5 Print
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดประชุมวิสามัญ  โดยมีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระต่างๆ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแต่ละส่วนงานในการประชุมประจำเดือน การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร   เป็นต้น