gototopgototop
สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556 Print

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์   ประจำปีการศึกษา 2556 ทุกสาขาวิชา พร้อมรุ่นพี่ปี 2 ทุกสาขาร่วมดูแลตลอดโครงการ และ เข้ารับฟังบรรยายโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร . รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร