gototopgototop
บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2 Print

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ปี 2 ทุกสาขาวิชา หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน รุ่นพี่และรุ่นน้องได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีรุ่นพี่ปี 2 เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในแต่ละวัน โดยในกิจกรรมวันนี้เป็นการตามหาพี่รหัส  เชิญชมภาพกิจกรรม