gototopgototop
งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556 Print

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระธงชัย กตชโย อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และคณะ โดยออกนิเทศตรวจเยี่ยมในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์  อำเภอแก้งคร้ออำเภอเทพสถิต  อำเภอหนองบัวระเหว