gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ Print

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 นำโดยพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกวิทยาเขต ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ แด่พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ณ ศาลามหาวีระธรรมสภา วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศล จำนวน 7,750 บาท ในครั้งนี้ด้วย

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกวิทยาเขต ถวายการต้อนรับ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร อย่างพร้อมเพียงกัน

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

พระราชปริยัติวิมล(พระสุทธิสารโสภณ) รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จุดธูปเทียนหน้ากัณฑ์เทศน์

พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ จุดธูปเทียนหน้าศพหลวงปู่ใหญ่

คณะผู้บริหาร มมร ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล

พระราชธรรมานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) วัดเหนือ ถวายกัณฑ์เทศน์

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายกัณฑ์เทศน์

ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน

ถ่ายรูปร่วมกันกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทุกวิทยาเขต

กำหนดการบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารบูชาคุณพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ได้ที่

www.watpakung.org

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC