gototopgototop
ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม Print

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับเชิญให้นักนักษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากคณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "เยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม" โดยศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS.05 นำโดย พระอาจารย์มหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พระอาจารย์มหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระอาจารย์พระทวี อภโย อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน อาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี และนายวิไล ไชยทาง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา วิทยากรพิเศษ

พระอาจารย์ทวี อภโย แสดงความคิดเห็นกับทานวิทยากร

นักศึกษา มมร.อส.เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ผศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

นักศึกษา มมร.อส.ตั้งใจรับฟังการบรรยายอย่างจริงจัง

พระนักศึกษา มมร.อส. สาขาวิชาจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท ก็ขอเข้าร่วมด้วย

 

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แ่ก่ผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก