gototopgototop
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน Print

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี และ พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ปี 2556  ขึ้น ในวันที่ 18-21 มิ.ย.2556 โดยร่วมในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าแสงอรุณ  และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดย มีพระสังฆาธิการ ภาค 9 (ธ) ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งมี จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเจริญพระชันษา ครบ 100 ปี ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ อีกด้วย