gototopgototop
ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ Print
เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ที่ฝ่านมา พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศุนย์บริการวิชาการ พร้อมทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ได้อบรมนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพลวิทยาคม สองรุ่น เป็นนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปีที่ 1และ 2 โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 540 และ ม.2 จำนวน 570 คน ซึ่งพระวิทยากร เน้นการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตให้ดีงามในชีวิตประจำวัน  ซึ่งเป็นที่พอใจของคณะครูอาจารย์ที่นำนักเรียนมาอบรม และทางมหาวิทยาลัยยังจะสานต่อเรื่องการอบรมคุณธรรมต่อกับโครงการจริยธรรมสัญจรอีกด้วย