gototopgototop
กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ Print
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคปกติ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และคณะกรรมการนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในพิธีเปิดนายนันทพนธ์ เกษลา ประธานรุ่นปี 2 ได้กล่าวรายงานต่อหัวหน้างานกิจการนักศึกษา และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ชีวิตชาว มมร. โดยพระขัวญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ ในช่วงกลางคืนได้มีกิจกรรมพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ในการนี้นักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี