gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า) Print
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 (ตอนที่1เช้า)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิต ปี 1-4ทุกสาขาวิชา  โดยมี พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี และ  มีการบรรยายเรื่อง “หลักการบรรยายธรรมสำหรับพระนักศึกษา”โดย พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร.ในภาคเช้า เพื่อให้พระนักศึกษาสร้างประสบการณ์ด้วยตนเอง  ในการออกบรรยายธรรม (จริยธรรมสัญจร) ตามโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้


alt