gototopgototop
กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ) Print

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน และแสดงความสามารถของนักศึกษาใหม่ โดยในงานช่วงค่ำ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากผู้บริหารทั้ง 3 รูป ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. , พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ พร้อมทั้งคณาจารย์บรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยในงาน พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา กล่าวถวายรายงานต่อประธานพิธี และเริมกิจกรรมดาวเดือน โดยมีพี่จำนงค์ นามมา สร้างสีสรรค์ตลอดงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า โดยงานนี้ รุ่นพี่ปี 2 ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดกิจกรรมนี้