gototopgototop
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ Print

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน  2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ และ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย เข้าร่วมสัมมนา"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่" จัดโดยสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี