gototopgototop
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ Print
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 กรมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนางเกศินี สวัสดี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนโยบายสู่การปฏิบัตินำแนวคิดวิธีการจัดการอย่างมีประสิธิภาพ และขอใช้สถานที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นสถานที่ประชุมดังกล่าว นอกจากนี้มีประธานฝ่ายสงฆ์ นำโดยพระเทพกิติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และประธานฝ่ายฆราวาส นำโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วย