gototopgototop
บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน Print

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. และ รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เดินทางไปบรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่จะต้องบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน