gototopgototop
ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม Print
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม และบ้านอดีตท่านประธานาธิบดีโฮ จิ มินห์ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมการดูงานในครั้งนี้ คือ พระอาจารย์ทวี อภโย  อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ในการนำขบวนในการศึกษาดูงานตลอดเส้นทาง 

 


 

 

 


 

เดินทางกลับขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ