gototopgototop
การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 Print

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2556   อ.วรเทพ  เวียงแก และ อ.ชนาธิป  ศรีโท ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559.)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ