gototopgototop
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร Print

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานทุกแห่งกำหนดแนวทาง จัดการเรียนการสอนและเข้าใจหลักสูตรเป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงกัน

พระมหาปัญญา ปัญฺญาวุฒิโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

พระมหาปัญญา ปัญฺญาวุฒิโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสานกล่าวรายการต่อประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติในการบรรยายเรื่อง ศึกษาศาสตร์ไทย : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดยผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

25 กันยายน 2554 เวลา 11.20 น.

 

ในเวลา 13.00 น. เริ่มสัมมนาในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ มคอ. และหลักสูตรศึกษาบัณฑิต มมร 2554

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ดร.) ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ได้ร่วมบรรยายเรื่อง หลักสูตรศึกษาบัณฑิต มมร 2554

พระมหาสมัคร มหาวีโร รก.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวความรู้สึกและแนวทางการปฏิบัติของคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.เมธี สมภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมการบรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ มคอ.

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน

 

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

25 กันยายน 2554 เวลา 22.20 น.

 

ในวันที่ 26 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักศูตรระดับดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนอกจากนี้ยังมีวิทยกรพิเศษจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.) ได้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้

ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่้วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์

 อ่านต่อ

ภาพ/ข่าว : อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

26 กันยายน 2554 เวลา 10.20 น.