gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร Print
There are no translations available.

  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โครงการสัมมนาวิชาการ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้มาทำพิธีโครงการดังกล่าว และได้ให้โอวาท ขอคิดและแนวทางการปฏิบัติ แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โครงการสัมมนาวิชาการ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้มาทำพิธีโครงการดังกล่าว และได้ให้โอวาท ขอคิดและแนวทางการปฏิบัติ แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในครั้งนี้

คณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรได้ถวายการต้อนรับ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้แนะนำคณะวิทยากรสัมมนาต่ออธิการบดีได้รับทราบ

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระราชพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (ธรรมยุต) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้นำสวดมนต์ไหว้พระ

พระมหาสมัคร มหาวีโร รก.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวสรุปโครงการต่อพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบพระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร

พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย รก.ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านน เป็นตัวแทนมอบของขวัญที่ระลึกแก่ท่านวิทยากร

ลง วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา  00.22 น.

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC