gototopgototop
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย) Print

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ในช่วงบ่าย พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เมตตานุเคราะห์มาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ จากพระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งแนะนำและให้กำลังใจกับผู้เข้าอบรม จากนั้นพระมหาสมัย ผาสุโก ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการ และ พระอาจารย์ขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ แนะนำทีมจากแต่ละวิทยาเขต