gototopgototop
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า) Print

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ได้ออกลงพื้นที่เพื่อทำการถ่ายทำตามจุดต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ วัดศรีจันทร์ วัดป่าแสงอรุณ พระธาตุขามแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ หินช้างสี เป็นต้น โดยอีกส่วนหนึ่ง จะเป็นฝ่ายตัดต่อ โดยมี คุณนรินทร์ ลาภโพธิ์ ได้เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ในการทำงาน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมฝ่ายตัดต่อ