gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ Print

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำโดย พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต ได้นำทีมนักศึกษา ออกเผยแผ่ธรรมะ ได้แก่ สามเณรวสันต์ เกษงาม พระวิชาญ อธิจิตฺโต พระประเสริฐ ขนฺติโก  (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) อบรม ณ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อบจ. พร้อมทั้งนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส. ซึ่งมีครูและนักเรียนให้ความสนใจจำนวนมาก